Een Multidisciplinaire Aanpak voor de Implementatie van Learning Analytics

Learning Analytics Team: Npuls

De succesvolle implementatie van Leeranalyse is een bewijs van de samenwerkingsinspanning van diverse rollen en expertise. Naarmate we dieper ingaan op het proces, convergeren de rollen naar een meer technische en nauwgezette aard.

Een Multidisciplinaire Aanpak voor de Implementatie van Learning Analytics

Link to review

De succesvolle implementatie van Leeranalyse is een bewijs van de samenwerkingsinspanning van diverse rollen en expertise. Naarmate we dieper ingaan op het proces, convergeren de rollen naar een meer technische en nauwgezette aard.

Het landschap van implementaties van Leeranalyse is uitgestrekt en gevarieerd, maar de uniciteit van de specifieke behoeften van een organisatie wordt vaak overdreven. Een grondige evaluatie van bestaande literatuur kan het proces stroomlijnen, waardoor de onnodige complexiteit van het beginnen vanaf nul wordt vermeden. Dit document fungeert als een zeef, waarbij een overvloed aan onderzoek wordt gedistilleerd tot samenhangende thema’s die obstakels en facilitators aanwijzen. Door deze nauwgezette filtratie hebben we de literatuur met 90% gereduceerd, waardoor een dichtere, inzichtelijkere verzameling overblijft voor een versnelde ontdekking.

De geëvalueerde thema’s zijn:

 • Juridische en ethische kwesties
 • Culturele verandering
 • Technische details
 • Leertheorie en de relatie tot Leeranalyse •
 • Geletterdheid/Training
 • Raamwerken die de implementatie van Leeranalyse ondersteunen

A Multidisciplinary Approach to Implementing Learning Analytics

Link to review

The successful deployment of Learning Analytics is a testament to the collaborative effort of diverse roles and expertise. As we delve deeper into the process, the roles converge towards a more technical and meticulous nature.

The landscape of Learning Analytics deployments is vast and varied, yet the uniqueness of an organization’s specific needs is often overstated. A thorough review of existing literature can streamline the process, circumventing the needless complexity of starting from scratch. This document serves as a sieve, distilling a plethora of research into coherent themes that pinpoint obstacles and enablers. Through this meticulous filtration, we’ve distilled the literature by 90%, curating a denser, more insightful collection for expedited discovery.

The themes evaluated are:

 • Legal & Ethical issues
 • Cultural change
 • Technical details
 • Learning Theory and it’s relationship to Learning Analytics
 • Literacy/Training•
 • Frameworks that support deploying Learning Analytics

Auteur

I am an author and consult about Analytics, IT automation, Quality…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties