Gebruiksvoorwaarden

SURF Communities is een dienst van SURF voor iedereen die actief is op het terrein van ICT-innovatie in het onderwijs en onderzoek. De dienst biedt een platform om kennis op te halen en te delen.

In deze gebruikersvoorwaarden staan de rechten en verplichtingen van de gebruiker en van SURF voor het gebruik van SURF Communities. Deze gebruiksvoorwaarden worden door de gebruiker geaccepteerd door: het aanmaken van een profiel.

Begrippen

In deze gebruiksvoorwaarden wordt een aantal begrippen gehanteerd, die hebben de betekenis zoals hieronder is opgenomen:

Gebruiker

De natuurlijke persoon die SURF Communities bezoekt, een profiel aanmaakt en/of reacties plaatst dan wel andere gebruikers, groepen of reacties volgt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden.

Misbruik

Gebruiken van SURF Communities op een wijze die niet bedoeld is. Onder misbruik valt in ieder geval: 

 • SURF Communities inzetten om reclame te maken voor producten, diensten of een bedrijf
 • spamberichten versturen aan deelnemers van SURF Communities
 • het excessief bekritiseren van een idee of persoon
 • een bijdrage plaatsen die beledigende of discriminerende uitlatingen en/of persoonlijke aanvallen bevat
 • het plaatsen van artikelen, reacties en/of beeld- en geluidsmateriaal die indruisen tegen de wet, openbare orde of goede zeden en/of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden 

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker:

 • houdt zich aan de community huisregels.
 • is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van reacties of artikelen gepost via zijn/haar account, profiel en/of IP-nummer.
 • maakt geen misbruik van SURF Communities        

Wat doet SURF

SURF:

 • toetst reacties en artikelen aan de SURF Communities guidelines. Reacties en artikelen die hier niet aan voldoen, kunnen door SURF worden aangepast of verwijderd.
 • waarschuwt de gebruiker bij misbruik en kan de gebruiker de toegang ontzeggen tot SURF Communities.
 • behoudt zich het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.
 • gaat vertrouwelijk met de gegevens van gebruikers om. De wijze waarop SURF met gegevens van gebruikers omgaat is omschreven in het privacy- en cookiebeleid van SURF.

Aansprakelijkheid

De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van reacties of artikelen die zijn gepost via zijn/haar account, profiel en/of IP-nummer. SURF Communities aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van SURF Communities.

Intellectuele eigendomsrechten

SURF verzoekt de gebruikers van SURF Communities bijdragen te plaatsen onder een Creative Commons-licentie. Indien er rechten van derden op een werk rusten verzoekt SURF de gebruikers ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben om het werk op SURF Communities te plaatsen.

Privacy- en cookiebeleid

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

Wijzigen van de gebruikersvoorwaarden

SURF behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid aan te passen. SURF adviseert dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien SURF wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal SURF zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail.

Vragen, suggesties, problemen?

Neem contact op via websupport@surf.nl. We helpen je graag verder.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 18 februari 2022.