Trends en nieuwe technologieën in het hoger onderwijs

Welke technologieën zijn ‘in’ en welke ‘uit’ in het hoger onderwijs? In juli 2015 is de Hype Cycle for Education 2015 van Gartner verschenen. Een mooi moment om de nieuwe technologieën en laatste trends op het gebied van ICT en (hoger) onderwijs op een rijtje te zetten. Naast Gartner nemen we daarbij ook het eerder dit jaar verschenen Horizon Report 2015 en de Top 10 Issues van Educause mee. Wat zijn de belangrijkste trends als je naar deze rapporten kijkt vanuit het perspectief van Onderwijs op maat?

Gartner Hype Cycle for Education 2015

“The digitalization of education is gaining momentum, moving into execution mode”

Met deze quote begint de Hype Cycle of Education 2015, het in juli 2015 gepubliceerde rapport van marktonderzoeksbureau Gartner Research. De hype cycle laat zien hoe een nieuwe technologie de cyclus van belofte tot geaccepteerd product doorloopt. Daarbij is er halverwege het traject sprake van een tijdelijke en soms flinke terugval.

Hoewel het rapport zelf niet openbaar is, biedt de samenvatting op de website van Gartner inzicht in de trends van 2015. Verdeeld over de vijf stadia van ontwikkeling zijn dat:

On the Rise De eerste fase is die van de Technology Trigger, waarbij een nieuwe technologie voor het eerst de aandacht trekt van de pers en de media. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een productlancering.
 • Tin Can API
 • Cognitive Computing Education Applications
 • Personal Analytics
 • Digital Workplace Graph
 • Digital Assessment
 • Quantum Computing
 • Exostructure Strategy
 • MOOC-Enabling Technologies
 • Classroom 3D Printing
 • SaaS SIS
 • Affective Computing
 • Competency-Based Education Platforms
At the Peak Dit is het stadium waarin grote verwachtingen rond het concept ontstaan. Het hoogtepunt van deze fase heet de Peak of Inflated Expectations.
 • Alumni CRM
 • Learning Analytics
 • SIS International Data Interoperability Standards
 • BPO
 • Education Tablet
 • DevOps
 • Open Microcredentials
 • Cloud Office
 • Citizen Developers
 • Adaptive E-Textbooks
Sliding Into the Trough De Trough of Desillusionment – de vallei van desillusie – is de fase waarin de hooggespannen verwachtingen rond de technologie uiteen zijn gespat en de teleurstelling overheerst.
 • COBIT
 • Student Retention CRM
 • Enterprise Mobile App Stores
 • Big Data
 • Open-Source SIS
 • Adaptive Learning
 • Learning Stack
 • Master Data Management
 • Wireless as a Service
 • EA Frameworks
 • Gamification
 • ITIL
 • Digital Preservation of Research Data
 • Higher Education Open-Source Financials
Climbing the Slope De vierde fase is opnieuw opgaand en heet de Slope of Enlightenment.
 • Mobile Learning Smartphones
 • Hosted Virtual Desktops
 • Cloud HPC/CaaS
 • 802.11ac Wave 1
 • SaaS Administration Applications
 • BYOD Strategy
 • Enterprise Architecture
 • E-Textbook
 • IT Infrastructure Utility
 • Virtual Environments/Virtual Worlds
 • Social Learning Platform for Education
 • Unified Communications and Collaboration
Entering the Plateau De vijfde en laatste fase is het Plateau of Productivity, de fase waarin de nieuwe technologie productief wordt en rendement gaat opleveren.
 • Lecture Capture and Retrieval Tools
 • Open-Source Enterprise Service Bus

 

 

Vanuit het SURFnet Innovatieprogramma Onderwijs op maat zijn onder meer de volgende ontwikkelingen interessant:

MOOC-Enabling Technologies (stadium: on the rise)

Hoewel MOOC’s in 2015 niet meer voorkomen in de hype cycle (omdat die in korte tijd een geaccepteerd product zijn geworden), nemen de technologieën die in MOOC’s gebruikt worden juist een prominente plek in. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om innovatieve manieren om social learning of peer grading in te zetten buiten de context van MOOC’s. Gartner hanteert de volgende definitie: “MOOC-enabling technologies are tools and platforms inspired by or replicating aspects of MOOCs and their ability to scale and facilitate learning using a combination of massive or open features.”

Gartner vindt de technologieën die in MOOC’s gebruikt worden veelbelovend voor het hoger onderwijs omdat docenten of onderwijsinstellingen daarmee grotere groepen studenten kunnen bedienen, omdat ze nieuwe didactische toepassingen mogelijk maken en het onderwijs op de campus kunnen vernieuwen. De business impact wordt als volgt omschreven: “MOOC-enabling technologies have the potential to have a big impact on student learning, as well as on the scalability of both education and outreach. A lot will depend on the ability of CIOs to develop policies around appropriate use of the tools and platforms. The tools and platforms will need to mature significantly, and cloud solutions will need to become more widely available.”

Personal Analytics (stadium: on the rise) / Learning Analytics (stadium: at the peak)

Big data, gamification en adaptive learning bevinden zich op de neerwaartse helling, maar personal analytics is juist in opkomst en learning analytics zit op de piek. Personal analytics gaat over het verzamelen en analyseren van (onderwijs)data door individuele eindgebruikers zelf en de impact daarvan op de keuzes die zij op basis van die data maken. De nadruk ligt hier dus bij studenten, in tegenstelling tot learning analytics waar het juist gaat over het verzamelen en analyseren van data over gebruikers / studenten met het doel het leren, de leeromgeving en het studiesucces te verbeteren.

Onderwijsinstellingen kunnen volgens Gartner op personal analytics inspelen door studenten bijvoorbeeld trainingen of tools te bieden die de analyse van hun persoonlijke data vergemakkelijken. Over de business impact van learning analytics zegt Gartner: “When used effectively, learning analytics technologies have the potential to help identify problems in student learning paths at the level of the individual, the course, the program or the institution. As long as appropriate interventions are made to address those problems, the impact could be transformational, in that we could see great improvements in student learning outcomes.”

Digital assessment (stadium: on the rise)

Digitaal toetsen is – verrassend genoeg? – nieuw in de hype cycle. Gartner gebruikt de volgende definitie: “Digital assessment refers to the application of digital technologies to create, administer, report and manage tests and examinations.” Het gaat hierbij expliciet niet om het digitaliseren van bestaande toetsen, maar om een nieuwe manier van toetsen die onder andere is aangewakkerd door de groei van online onderwijs en nieuwe technologische mogelijkheden (zoals de mogelijkheden om iemands identiteit te controleren).

Gartner beschrijft de business impact als volgt: “Digital assessment holds the promise of making significant improvements in how we understand, manage and improve learning. New platforms for the development and management of assessments are also a key component for online learning reaching full maturity and for the scalability of education.”

Competency-Based Education Platforms (stadium: on the rise)

Traditionele leerplatforms gaan uit van studiepunten, contacturen en studenten die een min of meer vast curriculum volgen. Dit in tegenstelling tot leerplatforms die uitgaan van competenties; die gaan uit van zelfgestuurd leren (eigen tijd, eigen plaats), ‘mastery learning’ en het toetsen van competenties. Meer specifiek geeft Gartner de volgende definitie: “Competency-based education (CBE) is a way of organizing instruction based on the acquisition or possession of specified competencies by the learner. Traditional instruction is based on the credit hour and completion of a course by a set of students. CBE platforms are niche tools to support the new mode of instruction with more flexible systems that enable students to advance through courses at their own pace and with enhanced assessment functions to test the competencies.”

De business impact wordt als volgt omschreven: “The potential business impact is large. Competency-based learning has the potential to increase the scalability of learning while increasing the personalization. Also, with CBE there is the promise of increasing student learning — because the platforms test against mastery in a subject rather than simply passing a threshold set between a C and a D grade. So as students move to the next stage or module, they have mastered the knowledge they need in order to succeed at the next level. The self-paced nature of CBE platforms allows students to work through course work as quickly as they can and thus holds the promise to quicken the time to degree for at least some students.”

NMC Horizon Report 2015 Higher Education

Zes trends, uitdagingen en nieuwe technologieën

Jaarlijks publiceren het New Media Consortium en Educause Learning Initiative het NMC Horizon Report met key trends, uitdagingen en nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs. Volgens het NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition dat in februari 2015 is verschenen zijn dit de zes belangrijkste trends in het hoger onderwijs voor de komende jaren:

korte termijn (1-2 jaar)

 1. Toename online en blended onderwijs
 2. Herontwerp en vernieuwing van de leeromgeving / onderwijsruimten

middellange termijn (3-5 jaar)

 1. Snelle toename open leermaterialen
 2. Toename learning analytics voor onderwijs op maat: data-driven learning and assessment

lange termijn (5+ jaar)

 1. Cultuuromslag voor verandering en innovatie: agile start-up model
 2. Belang van instellingsoverstijgende samenwerking, open communities en consortia in het hoger onderwijs
Schema uit het Horizon Report met trends, technologies en challenges

Naast de trends worden er zes uitdagingen benoemd:

 1. De mix van formeel en informeel leren (en erkenning van informeel leren)
 2. Verbetering van digitale geletterdheid
 3. Gepersonaliseerd leren
 4. Teaching complex thinking (analyse van big data, semantisch web, modeling software)
 5. Concurrerende onderwijsmodellen
 6. Beloning van onderwijsprestaties

Op de zeer korte termijn (<1 jaar) zijn bring your own device en flipped classroom de belangrijkste technologische ontwikkelingen volgens Horizon. Op middellange termijn (3-5 jaar) zijn dat makerspaces en wearables (zie ook blogs Google Glass experimenten SURFnet). Op langere termijn (5+ jaar) zijn adaptive learning technologies en the internet of things van belang.

Interessant is ook het overzicht van nieuwe technologieën op p.34 en p.35 van het rapport, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen consumer technologies, digital strategies, enabling technologies, internet technologies, social media technologies en visualization technologies.

Meer weten?

Top 10 IT Issues 2015 volgens Educause

In februari 2015 publiceerde Educause de Top 10 IT issues met belangrijke vraagstukken op het gebied van onderwijs en ICT, bedoeld als input voor het ICT-beleid van hoger onderwijsinstellingen:

 1. Hiring and retaining qualified staff, and updating the knowledge and skills of existing technology staff.
 2. Optimizing the use of technology in teaching and learning in collaboration with academic leadership, including understanding the appropriate level of technology to use.
 3. Developing IT funding models that sustain core service, support innovation, and facilitate growth.
 4. Improving student outcomes through an institutional approach that strategically leverages technology.
 5. Demonstrating the business value of information technology and how technology and the IT organization can help the institution achieve its goals.
 6. Increasing the IT organization’s capacity for managing change, despite differing community needs, priorities, and abilities.
 7. Providing user support in the new normal—mobile, online education, cloud, and BYOD environments.
 8. Developing mobile, cloud, and digital security policies that work for most of the institutional community.
 9. Developing an enterprise IT architecture that can respond to changing conditions and new opportunities.
 10. Balancing agility, openness, and security

> zie ook uitgebreide toelichting per vraagstuk

Infographic met de top 10 IT issues

Omslagpunt

De focus ligt net als voorgaande jaren op verandering, maar Educause merkt op dat het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden nu hoger ligt. Er lijkt sprake te zijn van een omslagpunt, waar trends niet langer alleen door early adopters worden omarmd maar meer mainstream zijn geworden: “the future is here”. Vraagstukken 1, 6, 9 en 10 zijn illustratief voor deze omslag.

Verschuiving van techniek naar primair proces

Een tweede ontwikkeling die Educause signaleert is een verschuiving van een focus op ICT / techniek naar een focus op het primaire proces. Oftewel, een verschuiving van ‘inzet van ICT in het onderwijs’ (technology push) naar ‘vernieuwing van onderwijs en onderzoek door inzet van ICT’. Consequentie daarvan is een toenemende noodzaak voor samenwerking tussen ICT-afdelingen en onderwijs- en onderzoekafdelingen binnen onderwijsinstellingen. Uit de top-10 zijn vraagstukken 2, 3, 4 en 5 hier voorbeelden van.

The new normal

De derde ontwikkeling wordt samengevat als ‘the new normal’, waar een groot deel van de dagelijkse activiteiten bestaan uit het faciliteren van clouddiensten, mobile devices, BYOD en online onderwijs of het opstellen van richtlijnen voor het gebruik daarvan. Zie vraagstukken 7 en 8.
Meer weten?

Tot slot

Er lijkt op het eerste gezicht weinig overlap te zitten in de trends zoals beschreven door Gartner, Horizon en Educause. Zo ontbreken termen als personal analytics en MOOC-enabling technologies in het Horizon rapport en worden geen van de key trends uit Horizon als zodanig benoemd in de hype cycle. Dat komt mede door het perspectief van de verschillende rapporten; Gartner legt de focus op de nieuwste technologieën die interessant zijn voor het hoger onderwijs, Horizon beschrijft meer globale trends en technologieën die binnen vijf jaar impact zullen hebben op het hoger onderwijs, en Educause zoomt meer in op trends op strategisch niveau. Bij elkaar geven de rapporten wel een goed beeld van trends en nieuwe technologieën die interessant kunnen zijn voor het hoger onderwijs.

Hoewel er in onderwijsland soms kritische geluiden te horen zijn over de hype cycle of het Horizon Report (zie bijvoorbeeld blog Stephen Downes) is het zeker de moeite waard de rapporten te lezen en er je eigen mening over te vormen. En uiteraard zijn er meer interessante bronnen als het gaat om ICT-trends, zoals de ELI Content Anchors 2015, het Trendrapport 2015 van iXperium (HAN), het Trendrapport 2014-2015 van Kennisnet, of het Trendrapport Open Education 2014 van SURF.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties