eStudybooks: the story continues

Zoals overal in onze maatschappij neemt ook in het onderwijs de digitalisering toe. Het eStudybooks project richt zich op het digitaliseren van leermiddelen. Op 12 december 2018 organiseerde SURF een verdiepingssessie voor uitgevers én instellingen. Benieuwd? Lees dan deze blog waarin we terug- en vooruitblikken.

eStudybooks, hoe zit dat ook alweer?

In tegenstelling tot snelle digitale ontwikkelingen zoals met Netflix of Amazon, is de keten rondom leermiddelen nauwelijks veranderd en nagenoeg volledig ingericht rond fysieke studieboeken. SURF heeft een position paper gepubliceerd waarin we een oproep doen aan alle belanghebbende om de kansen van digitale leermiddelen beter te benutten.

eStudybooks wil met proof of concept en pilots komen tot een situatie waarin studenten tegen aantrekkelijke voorwaarden op één plek toegang hebben tot digitale leermiddelen. Tijdens een proof of concept bij de Erasmus Universiteit in 2016 konden studenten gratis digitale leermiddelen gebruiken. Hierna zijn we in 2017 vol goede moed begonnen aan de opschaling van het eStudybooks project. Ditmaal met een pilot waarbij studenten de aanbevolen literatuur konden huren voor één jaar. Ons doel was om met minimaal vier instellingen op 1 september 2018 een pilot te starten.

Pilot bij Hanzehogeschool

Om tot digitalisering te komen willen studenten een hoge dekkingsgraad van de boekenlijst tegen een aantrekkelijk tarief. Uitgevers willen een hoge adoptie onder studenten (aanschaffractie). Dit geeft een kip/ei situatie. Zonder studenten geen uitgevers en zonder uitgevers geen studenten. Door een adoptiegarantie van de Hanzehogeschool kon de pilot hier uiteindelijk van start gaan. Meer weten?:
 

Uitgevers voorgelicht over eStudybooks

Op 12 december 2018 lichtte we bij SURF in Utrecht negen uitgevers voor over het eStudybooks project. De belangrijkste bevinding was dat bij de transitie naar digitaal, de waarde van een titel gewaarborgd is. Het ‘spotify model’, waarbij alle titels tegen een vast maandbedrag beschikbaar zijn stuit op weerstand. Het ‘what you need to read’ model zoals we dat nu toepassen voor vijf opleidingen bij de Hanzehogeschool lijkt wel haalbaar. Dit model gaat uit van de aanbevolen literatuurlijst. De titels zitten voor een, met de uitgevers afgesproken, waarde in een pakketprijs voor de student.

Instellingen leren over ins- en outs eStudybooks

Op 12 december 2018 kwamen ook 14 instellingen naar Utrecht voor meer informatie over de ins -en outs van het eStudybooks project. De Hanzehogeschool en SURF presenteerden de lessons learned van het afgelopen jaar. Deze staan ook beschreven in een zogenaamd ‘cookbook’. Het cookbook geeft instellingen handvatten voor de transitie naar digitale leermiddelen. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe ziet de globale planning eruit om een eStudybooks project te starten? Voor het studiejaar 2019/2020 willen we met (een aantal) van deze instellingen een bredere pilot starten. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
 

Voorafgaand aan de verdiepingssessie vroegen we instellingen hun literatuurlijsten aan te leveren. Op basis hiervan hebben we een inschatting gemaakt van de haalbaarheid. Het aantal titels per uitgever volgt de klassieke pareto curve. Met 20% van de uitgevers kan een dekkingsgraad van 80% van de boekenlijst gerealiseerd worden.

Pareto curve
Afbeelding: Pareto curve

Gezamenlijk beeld

We merken dat het nog ontbreekt aan een gezamenlijk beeld van de toekomst van digitaal leermateriaal. Verschillende actoren hebben verschillende interpretaties en benaderingen. We weten wel wat de huidige situatie is. Met Techniques of Futuring (ToF) willen we een beeld realiseren van de gewenste situatie. ToF brengt actoren bij elkaar rondom één of meerdere denkbeeldige toekomsten. In de sessie van 12 december kwam ook het 9 vlaks model van Maes aan de orde. Boeken vallen normaal gesproken buiten dit model. Nu ze digitaal zijn/worden komen we tot een 12 vlaks model met studenten en leveranciers:

12 vlaks model met studenten en leveranciers

De volgende stap is het leesplatform

De volgende stap in het digitaliseren van leermiddelen is een pitch-sessie met platformleveranciers.  Op 24 januari 2019 hebben platformleveranciers de mogelijkheid hun product aan instellingen te pitchen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
 

  • Sterk rechtenmanagement van de digitale boeken;
  • Privacy van de studenten moet geborgd zijn.

Er is al veel gedaan, maar er moeten ook nog veel stappen genomen worden. In een volgend blog praten we je graag bij over het aantal instellingen dat mee wil doen aan de uitgebreide pilot en wat de uitkomst is van de pitch-sessies van de platform leveranciers.

Voor vragen kun je terecht bij Hans-Peter Ligthart via emailadres hans-peter.ligthart@surfmarket.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties