OER en inclusiviteit: worden verwachtingen waargemaakt?

Dit blog is verschenen in het kader van Open Education Week 2018, als onderdeel van de blog-serie van SIG Open Education. De auteurs zijn Robert Schuwer en Ben Janssen, beiden verbonden aan het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT. Een Engelse versie van deze blog is hier beschikbaar.

Sustainable Development Goal 4 van UNESCO luidt “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. Open Educational Resources (OER) hebben de potentie bij te dragen aan realisatie van deze doelstelling. Maar in hoeverre wordt die potentie momenteel al waargemaakt?

Vorig jaar hebben Ben Janssen en ik, in opdracht van UNESCO, een onderzoek gedaan naar de adoptie van OER (inclusief open online cursussen) in de sector “Technical and Vocational Education and Training” (TVET). In de formulering van UNESCO (2015, p. 2): “TVET is understood to be integral to education and lifelong learning and to refer to all forms of learning of knowledge, skills and attitudes relating to the world of work. TVET comprises education, training and skills development activities relating to occupational fields, production and livelihoods. (…) TVET involves a wide variety of learning and skills development opportunities. It can take place at secondary, post-secondary and tertiary levels.” In onderstaande figuur omvat de TVET sector het gebied weergegeven met de stippellijnen (Orr, 2017).

Figuur met opleidingen onder de TVT sector

Het Development Report 2018 van de Worldbank (2018) geeft cijfers over opleidingsniveau van de wereldbevolking tussen 15-64 jaar. Hiermee kan TVET in een bredere context worden geplaatst. De volgende 3 grafieken illustreren de cijfers:

Taartdiagram met onderwijsniveau van 15-64 jarigen.
Taartdiagram met onderwijsniveau van 15-64 jarigen in rijke landen.
Taartdiagram met onderwijsniveau van 15-64 jarigen in de rest van de wereld.

Uit deze grafieken is te halen dat van de mensen in de landen die niet tot de “High Income” landen worden gerekend (“de rest van de wereld”), 90,2% geen hogere opleiding heeft genoten. Daarom zou het onderwijsbeleid  van veel van deze landen zich vooral op TVET moeten richten (op upper secondary level).

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat stakeholders in de TVET sector veel kansen en mogelijkheden toedichten aan OER voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in TVET. Deze meningen staan echter in schril contrast met daadwerkelijke activiteiten om adoptie van OER in TVET te vergroten. Het onderzoek leerde ons ook dat er nauwelijks onderzoeksrapporten en artikelen bestaan over adoptie van OER in de TVET sector, open access beschikbaar en Engelstalig. Ter illustratie: de OER Knowledge Cloud database, die gekwalificeerd mag worden als dé bron voor onder open access beschikbare internationale literatuur over OER, bevat geen artikelen over TVET en OER, met uitzondering van onderzoeken naar OER in Community Colleges in de USA.

Op mondiaal niveau is het beeld dat de meeste inspanningen voor adoptie van OER (zowel qua onderzoek als qua implementatie) zich richten op het hoger onderwijs. Daarmee adresseren die inspanningen echter maar 14,6% van de wereldbevolking. We mogen aannemen dat OER misschien nog meer een verschil kan maken om drempelloze toegang tot kwalitatief goed onderwijs te bereiken in de “rest van de wereld” dan in de “High Income” landen. In die delen van de wereld wordt dan echter maar 9,8% van de personen bereikt. De Commonwealth of Learning is één van de weinige organisaties die zich richten op adoptie van OER buiten het hoger onderwijs in dat deel van de wereld.

Het 2nd OER World Congress in Ljubljana in September 2017 had als thema “OER for Inclusive and Equitable Quality Education: From Commitment to Action”. Als deze “Action” zich echter niet veel meer dan voorheen gaat richten op andere sectoren dan het hoger onderwijs, met een focus op de “rest van de wereld”, dan bestaat het reële gevaar dat OER eerder bijdraagt aan het vergroten van de kloof tussen de “Haves” en “Have-nots” dan deze kloof te overbruggen. En dat kan toch niet de bedoeling van de open wereld zijn: verkleinen van inclusieve toegang tot kwalitatief goed onderwijs in plaats van vergroten!

Referenties

Orr, D. (2017). ICT for a Futureproof TVET. Opportunities and Challenges. Presentatie op International Forum on ICT and Education 2030, 10-11 juli 2017, Qingdao. https://www.slideshare.net/DominicOrr/ict-for-a-futureproof-tvet-opport…

UNESCO (2015). Preliminary report accompanied by a first draft of the recommendation concerning technical and vocational education and training. Paris. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002296/229649e.pdf

World Bank (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1096-1

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen