Verslag van werksessie SIG LA 19 januari

Op 19 januari 2023 vonden werksessies van de SIG LA plaats. Deelnemers konden kiezen uit 3 parallele sessies met verschillende thema's. Hieronder een impressie van alle sessies. 

Sessie 1: decentrale LA (Erwin van Vliet) 

In deze sessie hebben we eerst de voor- en nadelen van centraal en decentraal organiseren van LA besproken. Beide zijn nodig om LA daadwerkelijk te implementeren; bottom up moet er enthousiasme zijn en top down moet er ondersteuning zijn en geïnvesteerd worden in een cultuur van groei en leren. De implementatie van LA moet niet gezien worden als een mogelijke veroordeling van de betrokkenen, maar als een kans tot verbetering van het onderwijs.  

Daarna hebben we discussie gevoerd over een aantal vragen die komen kijken bij het opstarten van LA. Aan de hand van het model van Aljohani en collega’s hebben we het gehad over de benodigde resources op het gebied van de gebruiker, de data, en de IT infrastructuur. Elk LA-proces begint met de vraag: wat wil ik weten, hoe kan ik dat meten, en wat wil ik uiteindelijk verbeteren? 

Aan de hand van een concrete casus van Erwin van Vliet (het feedback Go project) kwamen we op de conclusie dat klein beginnen goed kan werken, omdat je van daaruit als een olievlek het enthousiasme en de geleerde lessen kan verspreiden.  

Verder hebben we stilgestaan bij de vragen: wie/wat heb je nodig, hoe ziet jouw tijdspad eruit, hoe belangrijk is aanpasbaarheid en wat heb jij nodig om op te schalen. 

Daarnaast hebben we geïnventariseerd waar behoefte aan is: hoe kom je van plan naar actie, ervaringen delen, samenwerkingen aangaan, informatie krijgen over proces van inrichting LA en didaktiek, geïnspireerd worden en voorbeelden meenemen. 

Als laatste hebben de deelnemers gereflecteerd op de vraag: “welke concrete actie/stap ga jij nu maken en wanneer heb je daarvan resultaat?” 

het model van Aljohani en collega’s
het model van Aljohani en collega’s

Sessie 2 (centrale LA door Nils Siemens) 

We beginnen met een voorstelrondje, Nils verzamelt data over zijn publiek zodat hij weet met wie hij een gesprek voert! Men is er vooral om inspiratie op te doen, kennis te delen en wellicht om samen op te trekken zodat we niet allemaal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Dat er veel behoefte aan uitwisseling is blijkt in ieder geval uit de grote hoeveelheid vragen die aan elkaar en aan Nils worden gesteld. Nils bespreekt alle aspecten van het centraal opgezette LA project: van opzet tot uitvoering en evaluatie.  

De sessie is door Nils meer als een onderwijsleergesprek dan als presentatie neergezet, er werd volop gediscussieerd met de aanwezigen, bijvoorbeeld over of je alles wat kan en mag ook moet willen, over hoe en wie geconsulteerd wordt binnen een organisatie bij het opzetten danwel evalueren van een project. Een zeer geslaagde sessie die inspiratie bood voor een vervolg! 

Sessie 3 (toekomst van LA door JaapJan Vroom) 

Het was 100 min lang een verhitte discussie. JaapJan Vroom nodigde ons uit om onze worst case scenario te omschrijven for learning analytics In het onderwijs In Nederland in 2030. Soms is het makkelijker om te beschrijven wat je niet wilt om duidelijker de essentie te kunnen verwoorden van wat je wel wilt. Om voorbij aan onze vastgeroeste platitudes en stokpaardjes te geraken doormiddel van zo een omdenk proces en binnen 100 minuten tot de kern komen.  Het proces werd ook op basis van adviezen vanuit het futuring team van SURF vormgegeven, nog veel dank daarvoor Gül Akcaova!  

Hiermee werden in ieder geval een aantal tegenstellingen duidelijk in wat we wel/niet zouden willen met Learning Analytics in 2030. Deze staan uitgebreider beschreven in een aparte post.  

JaapJan heeft ons eerst bijgepraat over het Npuls programma en wat er verwacht gaat worden van een Pilothub. De discussie die vervolgens plaats vond op basis van eerst ingevulde positits die op de raam geplakt en toegelicht werden was zeer waardevol en zal zeker meegegeven worden aan de Pilothub kernteam. Hier kan je ook een uitgebreidere indruk daarvan lezen. 

Werksessie toekomst LA
Werksessie toekomst LA

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Michiel Musterd

Hi Anouschka,
Leuk om dit verslag te lezen. Ik heb deze werksessie helaas gemist. Is het mogelijk om bij een volgende sessie aan te sluiten? Hoe zou dat in zijn werk gaan?