Meerjarenplan 2017-2018 SIG DT

Mission statement

Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten ter bevordering van expertiseontwikkeling en samenwerking op het gebied van digitale toetsing.

Zaal met mensen die achter een computer zitten

Inleiding

In dit blog presenteren we de plannen voor 2017-2018 en de aansluiting bij de activiteiten van SURF. Terugkijkend naar de afgelopen jaren lijkt het ons goed om de realiteit van de jaarplannen van de SIG digitaal toetsen onder ogen te zien. We willen te veel en hebben te weinig tijd. Klinkt dat bekend? Voor ons als kernteam van de SIG komt het erop neer dat het ons gewoonweg niet lukt om onze ambities in één jaar waar te maken. Het uitvoeren van het jaarplan 2015 heeft ons twee jaar gekost. Dat vinden we overigens niet erg want we hebben in die twee jaar veel gedaan gekregen. De behandelde thema’s zijn onverminderd actueel. Zie voor een overzicht van de publicaties die SURF onder andere in samenwerking met de SIG digitaal toetsen heeft gerealiseerd.

We concluderen dat zoveel ambitie niet past in een jaarplan. Vandaar ons alternatief, zoals in de titel duidelijk wordt, we stellen een meerjarenplan voor 2017 - 2018 op. Even ambitieus maar met meer tijd voor de realisatie. Daarnaast willen we nog beter gebruik maken van de expertise van onze leden. Dit jaarplan is een oproep aan onze leden. In onze communicatie zullen we hier ook extra aandacht aangeven. Zie je een onderwerp waar je graag mee aan de slag wil? Laat dan een reactie achter of vindt ons op twitter of LinkedIn.

Hoofdthema: Assessment analytics

De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op op het integreren van toetsing in het leerproces. In de SURF thema uitgave: Innovaties in digitaal toetsen. Toetsen als integraal onderdeel van het leerproces zijn we onder andere ingegaan op flexibel en adaptief toetsen, formatief toetsen als training, peerfeedback en de noodzaak om als docent genoeg ruimte te hebben om met bovenstaande te experimenteren. Ook hebben we gesnuffeld aan de mogelijkheid om te remediëren op basis van toetsresultaten. In de SURF uitgave: Good practice Feedback en remediatie op basis van digitale toetsresultaten is hier dieper op ingegaan.

Als we de bovenstaande uitgave bezien dan kunnen we gerust concluderen dat zonder goede diagnose geen goede feedback aan studenten mogelijk is. Diagnose op basis van assessment analytics is dan ook het hoofdthema van de SIG digitaal toetsen voor de komende twee jaar. We hebben al gezien dat we gegevens uit formatieve en summatieve toetsen goed kunnen gebruiken, maar wat is er allemaal nog meer mogelijk en hoe moeten we dit precies aanpakken om het effectief in het onderwijsleerproces te integreren. Op dit moment zijn er al docenten die ruwe toetsgegevens uit toetsapplicaties halen om te achterhalen welke studenten extra aandacht behoeven maar ook wie er buitensporig weinig tijd besteed aan de opgaven. Mooie voorbeelden dus om onder de loep te nemen en beschikbaar te maken voor een breder publiek.

Vragen die zoal bij ons opkomen over dit thema zijn:

 • Valt er effectief terug te koppelen op basis van toetsresultaten.
 • Werkt dat zowel voor formatief als summatief toetsen en wat zijn de ethische beperkingen.
 • Waar valt digitaal toetsen in het blended learning eco systeem / digitale didactiek.
 • Hoe kan het DT optimaal geïntegreerd worden in blended learning.
 • Welke toetsgegevens zijn waardevol: Beschrijvende statistieken over prestatie, fout analyses, personal analytics en of predictie?
 • Aansluiten op open onderwijs API LA recepten.
 • Hoe kunnen we docenten faciliteren bij digitaal toetsen en assessment analytics.
 • Hoe zet je assessment analytics in voor individuele leer paden.

Mocht je denken: wat is nou het verschil met learning analytics en de SIG die daar mee bezig is. Het antwoord daarop is de bron van de gegevens. Waar je bij LA alle gegevens in ogenschouw neemt, beperken we ons hier tot enkel de resultaten afkomstig uit toetsen. Lekker overzichtelijk en ook nog eens theoretisch goed gefundeerd (Lord & Novick, 1968). 

Neven thema’s

Zoals je van ons gewend bent zullen we ons de komende twee jaar niet alleen storten op het hoofdthema. Digitaal toetsen is veelzijdig en onderwerpen als online proctoring, grootschalig digitaal toetsen, BYOD, logistieke inrichting, veiligheid en nog veel meer, hebben dan ook onze voortdurende aandacht. De komende twee jaar zullen we ons dan ook met onverminderd enthousiasme richten op de volgende rubrieken.

 • Toetsafname capaciteit (virtuele omgeving, BYOD, (grote) toetszalen, online proctoring)
 • Gezamenlijk ontwikkelen en delen van itembanken
 • Digitaal beoordelen van open vragen / essays
 • Beheer/ondersteuning van digitale toetsomgevingen
 • Delen van best practices op gebied van Digitaal Toetsing

Daarnaast zijn er een aantal specifieke onderwerpen die we graag aandacht willen geven:

 • Kans correctie en corrigeren van slechte items bij DT
 • Welke toets applicatie zet je in voor welk toetsdoel en schaal van het onderwijs
 • Papieren afname in de digitale summatieve toetscyclus

We hebben dus weer een brede scope en horen graag van onze leden hoe we optimaal vorm kunnen geven aan deze onderwerpen. Mocht je dit lezen en denken, daar ben ik precies mee bezig, laat het ons dan gerust weten via onderstaande reacties, twitter of LinkedIn.

Activiteiten

De activiteiten die de SIG DT de komende twee jaar zal ontplooien zullen weer in nauwe samenwerking met SURF opgezet worden. Bij SURF vallen de activiteiten van Digitaal toetsen onder het Innovatieprogramma Onderwijs op Maat. Mocht je ideeën hebben voor activiteiten, ook dat horen we graag.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties