PACE: Innovatieve onderwijsaanpak voor de gezondheidszorg

Het onderwijsconcept PACE (Physiotherapy Advanced Collaborative Education), ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), helpt studenten zich voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. Dankzij PACE groeien studenten uit tot veerkrachtige en effectieve zorgprofessionals.

Waarom PACE?

Voorbereiden op de Toekomst

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Het is essentieel dat toekomstige zorgprofessionals niet alleen over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, maar ook over het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe uitdagingen. PACE helpt studenten zich beter voor te bereiden op hun rol als toekomstig zorgprofessional door hen te leren omgaan met preventie, innovatie en het gebruik van data.

Programmatisch toetsen

Een belangrijk aspect van PACE is de integratie van programmatisch toetsen. Deze vorm van toetsing richt zich op zowel de leer- als de beslisfunctie van toetsen, waardoor de betrouwbaarheid en het leerrendement worden vergroot. Studenten ontvangen doorlopend feedback en hebben de mogelijkheid om hun leerproces continu te verbeteren.

Onderwijsinnovatie binnen PACE

 • Toetsing: binnen PACE wordt toetsing niet langer gezien als een afsluitend element, maar als een integraal onderdeel van het leerproces. Door programmatisch toetsen wordt feedback een centraal onderdeel van het curriculum, wat studenten helpt om zichzelf voortdurend te verbeteren.
 • Didactiek en leeromgeving: PACE stimuleert een sociaal leerklimaat waarin studenten van verschillende leerjaren samen leren. Dit wordt bereikt door te werken in verticale leergemeenschappen, ook wel Communities of Practice (CoP) genoemd. Studenten leren van en met elkaar, ontvangen feedback van peers en docenten, en werken nauw samen met het werkveld.
 • Curriculum: het curriculum van PACE is overzichtelijk en toekomstbestendig. Er wordt bewust gekozen voor onderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van de fysiotherapie, zoals preventie, innovatie en datagebruik. Er is ruimte voor eigen ontwikkeling en informeel leren, waardoor studenten meer regie hebben over hun leerproces.
 • Organisatie: de organisatie van het onderwijs binnen PACE zorgt voor een constructieve afstemming tussen verschillende onderdelen van het curriculum. Dit zorgt ervoor dat het onderwijs flexibel en gevarieerd is, waarbij de doelen en uitkomsten vaststaan, maar de leerroute flexibel is.

Dilemma’s en uitdagingen

 • Ruimte voor feedback: een van de uitdagingen binnen PACE is het creëren van ruimte in het curriculum voor continue feedback. Dit vraagt om een herziening van traditionele onderwijsstructuren en een focus op doorlopende evaluatie en verbetering.
 • Leren en ontwikkelen op maat: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs aansluit bij de individuele leerbehoeften van studenten? Binnen PACE wordt hieraan gewerkt door flexibiliteit in leeractiviteiten en variatie in leeromgevingen te bieden, waardoor studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen.
 • De beslis- en leerfunctie van toetsing: het goed inrichten van zowel de beslis- als de leerfunctie van toetsing is cruciaal. Dit vraagt om een zorgvuldige balans tussen summatieve en formatieve toetsing, waarbij het leerrendement voorop staat.
 • De veranderende rol van docenten: docenten binnen PACE hebben een veranderende rol. Zij zijn niet alleen kennisoverdragers, maar ook coaches en facilitators die studenten ondersteunen in hun leerproces en hen helpen om zichzelf continu te verbeteren.

Koers

Traditioneel onderwijs kenmerkt zich vaak door een overvol curriculum, waarin te weinig ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en weinig aandacht is voor de betrouwbaarheid van toetsing. PACE transformeert dit naar een overzichtelijk curriculum, waarin bewust gekozen wordt voor wat er echt toe doet. Er is meer aandacht voor de toekomstige rol van de fysiotherapeut, inclusief preventie en innovatie, en toetsing heeft zowel een beslis- als leerfunctie.

Leidende principes van PACE

 • Samen en zelfgestuurd: het onderwijs is zo ingericht dat studenten optimaal leren van en met elkaar in leergemeenschappen. Door te werken in verticale leergemeenschappen, of Communities of Practices, leren studenten van feedback van peers, docenten en het werkveld.
 • Flexibel en gevarieerd: PACE biedt flexibiliteit in formeel en informeel leren, toetsing, organisatie en inhoud. Studenten zijn partners in de vormgeving van het onderwijs, waardoor de leerroute flexibel is en er ruimte is voor variatie in leervormen.
 • Toekomstgericht: de manier waarop we het leren, toetsen en de inhoud van het onderwijs is actueel, onderbouwd en toekomstgericht. Er is meer aandacht voor preventie, ouderen en interprofessionele samenwerking. Continu leren van feedback staat centraal, ondersteund door een goed onderbouwde werkwijze.

De lerende organisatie – de lerende student

 • Samen leren: leren van feedback, werken in vaste docententeams en participeren actief in onboarding en samensturing. Er is variatie in leervormen en een focus op sociale interactie binnen de leergemeenschap.
 • Flexibiliteit: flexibiliteit in leeractiviteiten, leeromgevingen en docentrollen. De leerroute is flexibel, met vaste uitkomsten en geen vaste feedbackmomenten. Studenten bepalen samen met docenten het aanbod, wat zorgt voor een rooster dat aansluit bij de individuele behoeften.
 • Toekomstgericht: PACE biedt future literacy labs en metacognitieve coaching, in samenwerking met alumni en het werkveld. Er is een focus op maatschappelijke vraagstukken en de urgentie om toekomstige professionals voor te bereiden op de veranderende eisen van de gezondheidszorg.
 • Samen leren in een Community of Practice: de studenten werken in vijf Communities of Practice, 150 studenten van verschillende leerjaren. Studenten groeien van junior naar senior en worden begeleid door een vast docententeam. Actieve participatie van alle leden zorgt voor een dynamische en ondersteunende leeromgeving.

In deze korte animatie video maak je kennis met de opleiding Fysiotherapie en zie jij hoe jouw pad als gezondheidsprofessional van de toekomst eruit ziet.

Welverdiende onderwijspremie

Tijdens het Comeniusfestival op 27 juni jl. in Nieuwegein ontving de HAN voor PACE de  welverdiende onderwijspremie van 1,2 miljoen euro. Een erkenning voor de impact van PACE op het onderwijs en de voorbereiding van studenten op hun toekomstige rol in de gezondheidszorg. De premie dient als impuls voor verdere onderwijsvernieuwing en -verbetering.

Drie mensen, waaronder twee oudere volwassenen en een jongere persoon, zitten op paarse fitnessballen in een lichte en moderne fitnessruimte. Ze rusten hun kin op hun handen en lijken ontspannen en vrolijk. Op de vloer liggen blauwe yogamatten.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties