Eerste indrukken resultaten vragenlijst chatGPT

De SIG AI in het Onderwijs heeft de afgelopen periode via een publieke vragenlijst de community gevraagd hoe instellingen zijn om gegaan met de grote aandacht voor chatGPT in het onderwijs en de impact op de instellingen. In deze bijdrage wordt een eerste indruk gegeven van de antwoorden op de vragenlijst.

Eerste indrukken resultaten op de vragenlijst over de impact van chatGPT

De SIG AI in het Onderwijs heeft de afgelopen periode via een publieke vragenlijst de community gevraagd hoe instellingen zijn om gegaan  met de grote aandacht voor chatGPT in het onderwijs en de impact op de instellingen. In deze bijdrage wordt een eerste indruk van de antwoorden op de vragenlijst.

De oorspronkelijke blogpost en aankondiging van de vragenlijst is te vinden via de volgende link: https://communities.surf.nl/ai-in-education/artikel/chatgpt-en-de-impact-op-onderwijsinstellingen

Achtergrond van deelnemers aan de vragenlijst

De vragenlijst is ingevuld door 53 personen van 39 instellingen. De meesten kwamen uit het HBO (26), WO (12) en MBO(9). Er waren ook enkele deelnemers uit het primair (1) en voorgezet onderwijs (4). Ook het private onderwijs is vertegenwoordigd.  De primaire SURF doelgroep is het HO maar ook collega’s uit andere onderwijsorganisaties vinden duidelijk de weg naar SURF en de SURF community website.

overzicht instellingen die de vragenlijst hebben ingevuld
overzicht instellingen die de vragenlijst hebben ingevuld

In de vragenlijst hebben we o.a. gevraagd naar de achtergrond van de deelnemers. We zien een breed scala aan functies, waaronder veel docenten, enkele programmamanagers, adviseurs, leden examencommissies en ook beleidsmedewerkers en senior management  worden genoemd in de antwoorden. En een enkele student heeft de vragenlijst ingevuld.

De meesten waren vanuit hun instellingsrol nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond chatGPT in hun instelling of b.v. als docent  direct bezig met de impact in de dagelijkste onderwijspraktijk. De antwoorden geven een breed beeld hoe de afgelopen maanden de instellingen de chatGPT hype hebben ervaren.  En hoe men in deze eerste maanden het onderwijs zo goed mogelijk door deze periode heen heeft geloodst.

Acties en impact in de instellingen

Bijna de helft van de instellingen hadden in maart al specifieke webpagina’s ingericht om o.a. docenten en studenten te informeren over ChatGPT en de (on-) mogelijkheden van deze tool in het onderwijs. In de tussentijd zien we vanuit de SIG een groeiend aantal informatie binnen de instellingen over de inzet van AI in het Onderwijs en chatGPT.  In een volgende blogpost zullen we hier meer aandacht aanschenken.

Beeld over de beschikbaarheid van webpagina's bij instellingen
Beeld over de beschikbaarheid van webpagina's bij instellingen
de verschillende perspectieven voor instellingswebpagina's over chatGPT
de verschillende perspectieven voor instellingswebpagina's over chatGPT

Bij de meeste instellingen hebben centrale afdelingen zich al vrij snel verdiept in chatGPT.  Naast de eerder genoemde webpagina’s zijn de recente ontwikkelingen vaak onderwerp van gesprek in reguliere overleg momenten met docenten, examencommissie’s, ICTO platformen en andere lokale overlegmomenten. Ook worden er binnen de instellingen speciale  informatiebijeenkomsten over chatGPT en AI tools in het Onderwijs georganiseerd. In deze eerste maanden waren de meeste instellingen vooral bezig met het verzamelen van informatie en grip krijgen op de ontwikkelingen. De behoefte om structureel te werken aan het maken en verspreiden van best practices kwam nadrukkelijk naar voren uit de antwoorden. Het initiatief voor het geven van informatie lag in deze periode vooral bij de individuele docenten en early-adopters.

beschikbaarheid best practices voor docenten
beschikbaarheid best practices voor docenten

In de periode maart-april ( de looptijd van de vragenlijst) zijn er 6 instellingen geweest die al snel aanpassingen in beleid hebben gemaakt. De focus ligt  op het aanpassen van de examenreglementen waarin expliciet is opgenomen dat het gebruik van chatGPT en AI schrijftools niet is toegestaan. De antwoorden in de vragenlijst onderschrijven het beeld van onrust bij onderwijs- en examencommissies over de impact van deze technologie op toetsen en examens. Het meest maakt men zich druk over de validiteit van de “take-home” opdrachten omdat daar geen afdoende controle op is en goede tools om mogelijke fraude te detecteren niet aanwezig zijn binnen de instellingen. De antwoorden vanuit de MBO deelnemers wijken iets af omdat deze vooral de nadruk leggen op het toetsen van het praktische vaardigheden waar men minder fraude door het gebruik van AI tools verwacht.

ongerustheid impact chatGPT in onderwijs
ongerustheid impact chatGPT in onderwijs

Rol van SURF en de SIG AI in het Onderwijs

 In de vragenlijst waren ook vragen opgenomen om de behoefte van de community in kaart te brengen. En welke rol SURF en de SIG AI in Onderwijs daarbij kunnen oppakken. Het beeld dat naar voren kwam uit de antwoorden is vrij helder. Er is een grote behoefte om meer informatie te krijgen over soortgelijke AI tools in het Onderwijs domein.

behoefte aan meer informatie soortgelijke AI tooling
behoefte aan meer informatie soortgelijke AI tooling

Naast informatie over tools is de behoefte naar best pratices en andere informatie hoe deze tools verantwoord in het onderwijs ingezet kunnen worden zelfs groter.  Hier ligt duidelijk een belangrijke taak voor de SIG AI in het Onderwijs.

duidelijke vraag naar meer best practices
duidelijke vraag naar meer best practices

Andere activiteiten die de SIG zou kunnen oppakken liggen met name op het gebied van kennisdelen en het faciliteren van samenwerkingen tussen de instellingen.

focus activiteiten SIG AI in het Onderwijs
focus activiteiten SIG AI in het Onderwijs

Op de vraag of SURF een actieve rol moet innemen om te overleggen over b.v. de rol van Microsoft in OpenAI is het beeld wat genuanceerder hoewel de meerderheid wel van mening is dat hier zeker een mogelijke taak voor SURF ligt.

moet SURF in overleg met Microsoft over chatGPT
moet SURF in overleg met Microsoft over chatGPT

Tot slot
Het kernteam van de SIG AI in het Onderwijs wil alle collega’s die de vragenlijst hebben ingevuld bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Deze post is een eerste indruk van het beeld van de resultaten van deze vragenlijst. De verdere activiteiten van de SIG worden mede vormgegeven door jullie input. 

Juni is de maand van AI in het Onderwijs
https://www.surf.nl/agenda/maand-van-artificial-intelligence-in-het-ond…

Auteur

Innovation, ideas, visions for e-learning at the University of Amsterdam…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties