Digitaliseringsimpuls Onderwijs: de organisatie

Voor de Digitaliseringsimpuls Onderwijs, een innovatieprogramma van MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) en SURF dat 560 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds ontving, en waar mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten 43 miljoen inkind bijdragen, wordt een programmastructuur  ingericht.

SURF wordt de penvoerder van het programma, een  stuurgroep waarin mbo, hbo en wo zijn vertegenwoordigd is verantwoordelijk voor het behalen van de ambities van de Digitaliseringsimpuls Onderwijs.

We richten het programma verticaal in: eerst de stuurgroep, daarna alle andere functies. Op korte termijn starten we met de werving van een onafhankelijke voorzitter van de stuurgroep. Met onafhankelijk bedoelen we dat zij of hij niet werkzaam is bij een van de deelnemende instellingen en dat ook niet heel recent is geweest. We zoeken een ervaren leider die gericht is op samenwerking en die los van politieke of specifieke sectorbelangen de voortgang van het programma bewaakt.

De voorzitter van de stuurgroep wordt benoemd door een benoemingscommissie van het Ministerie van OCW, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU). Als de voorzitter is benoemd, worden ook de leden van de stuurgroep benoemd: twee bestuurders uit het mbo, twee uit het hbo, twee uit het wo, en een bestuurder van SURF. OCW is agendalid van de stuurgroep.

De stuurgroep wordt geadviseerd door vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders van het programma: lerenden, docenten en ICT-directeuren. In de adviesgroep lerenden zijn het JOB, ISO en LSVb vertegenwoordigd. In de adviesgroep docenten zijn docenten vertegenwoordigd van onder andere Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO), MBO Brigade en het Comenius Netwerk. Ook zij zorgen voor een eigen afvaardiging. Voor de adviesgroep ICT-directeuren vaardigen de Coördinerend SURF Contactpersonen vertegenwoordigers af. Zodra de Centers for Teaching & Learning functioneren (zie hiervoor een vorige post), krijgen zij ook een belangrijke adviserende rol in het programma.

We starten ook op korte termijn met de werving van de programmadirecteur. Zij of hij wordt benoemd door de stuurgroep. De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Zij of hij richt een stafbureau in voor organisatorische en financiële ondersteuning, met bijvoorbeeld een controller, een recruiter, een communicatieadviseur, een managementassistent, etc.

Omdat het nog wel even kan duren voordat er de programmadirecteur start, zorgt vanaf 1 juni een kwartiermaker met een interim stafbureau ervoor dat alle het voorbereidende werk dat moet worden gedaan om op 1 januari 2023 echt te kunnen starten wordt gedaan. Bijvoorbeeld het werven van alle andere sleutelfuncties.

 

    Auteur

    Reacties

    Dit artikel heeft 0 reacties