Project Future Campus

Kan je onderwijs van morgen nog wel geven op de campus van vandaag (of misschien zelfs van gisteren)? Ondanks dat het onderwijs zich de afgelopen eeuw flink heeft ontwikkeld en de wereld om ons heen ontzettend snel verandert, is de campus op veel plekken niet zoveel veranderd. Vanuit diverse perspectieven, zoals technologisch en maatschappelijk, gaat SURF daarom met het nieuwe project Future Campus op zoek naar antwoorden op de vraag: 'Hoe ziet de campus eruit in 2040?’.  

Anticiperen op de campus van morgen 

In het project Future Campus onderzoekt SURF hoe de campus, zowel online als fysiek, eruitziet in 2040. We creëren toekomstscenario's die verschillende doelen dienen:  

  • De sector inspireren en aanzetten tot campusontwikkeling. 

  • Anticiperen op de toekomst, gericht op continuïteit. 

  • De nationale kennisbasis rondom campusontwikkeling versterken. 

  • Verbinden om samenwerking en kennisdeling te bevorderen. 

Een blik naar de toekomst 

Om een beeld te vormen van een mogelijke toekomst, is het van belang om ook terug te kijken naar het verleden. Dit principe hoort bij ‘futuring’: het proces waarbij we naar de toekomst kijken om te begrijpen hoe die eruit zou kunnen zien. Futuring maakt gebruik van verschillende methoden, zoals scenario-denken, trendanalyse en horizon scans, om een breder beeld te krijgen van toekomstige ontwikkelingen en hun mogelijke impact.  

Dit is niet de eerste keer dat er vooruit wordt gekeken. In 2008 is er bij SURF een vergelijkbare verkenning uitgevoerd, en internationaal zijn er diverse andere initiatieven – zowel in het verleden, als in het heden. Ook loopt er momenteel een vergelijkbare verkenning naar het gehele onderwijsbestel van de toekomt, georganiseerd vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie noot onderaan voor meer informatie). We zoeken daarbij de samenwerking en verbinding, zowel nationaal als internationaal. Door terug te blikken naar hoe campussen zich in het verleden hebben ontwikkeld en aan te sluiten bij lopende initiatieven, kunnen we een beeld schetsen van de snelheid van verandering en mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom de campus. 

Future Campus

Over het project 

Het project duurt 1 jaar en beslaat heel 2023. De aard van het project is een exploratief innovatieonderzoek, dit betekent dat we op ontdekkingsreis gaan en geen vaste set aan uitgangspunten formuleren, maar meerdere mogelijke toekomstbeelden verkennen. Het project kent een gefaseerde aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse design-thinking en futuring methodieken. Ook staan twee grote werkvormen centraal; de ‘Double Diamond’ aanpak en de futuring methode ‘Scenario building’.  

De ‘Double Diamond’ aanpak is een divergentie-convergentiemodel dat vier fases kent: discover, define, develop en deliver. De Double Diamond bestaat uit twee “diamanten” die elk symbool staan voor een proces van divergeren (iets verkennen en onderzoeken) en vervolgens convergeren (keuzes maken en tot actie overgaan).  

Double Diamond aanpak

De eerste diamant onderzoekt de “problem space”. Door informatie te verzamelen (divergeren) en een ontwerpopgave te definiëren (convergeren) zorg je ervoor dat het juiste probleem wordt aangepakt. Binnen het project betekent dit dat we eerst inzetten op het verzamelen van zoveel als mogelijk informatie en toewerken naar een eerste definiëring van het antwoord op de centrale projectvraag (zie ook de scenario ontwikkel methode in de volgende paragraaf). Dit beslaat grofweg het eerste half jaar.  

De tweede diamant onderzoekt de “solution space”. Door oplossingsrichtingen te bedenken (divergeren) en één of enkele beloftevolle oplossingen uit te werken (convergeren) zorg je voor een goede en gevalideerde oplossing. Binnen het project betekent dit dat we toewerken naar scenario’s van de future campus, die we vervolgens gaan valideren en verfijnen tot verzadiging optreedt. De oplossingen die uiteindelijk overblijven bieden de input voor het concretiseren van de deliverables. 

Om de scenario ontwikkeling richting te geven, maken we gebruik van diverse werkvormen rondom ‘Scenario building’. Dit zijn futuring methodieken om toekomstbeelden te creëren op basis van scenario’s met bepaalde kenmerken. Elk scenario beschrijft een eigen narratief rondom significant verschillende en plausibele verschijnselen rondom een toekomstvraagstuk. Om tot deze scenario’s te komen, wordt eerst verkent welke trends en sturende krachten er zijn die de campusontwikkeling kunnen beïnvloeden. 

Denk mee over de campus van de toekomst 

Tekenend voor het Future Campus project is dat we er een gezamenlijke en multidisciplinaire inspanning van maken, waarbij we nauw samenwerken met het werkveld en alle belangrijke stakeholders. We brengen samen wat er al gebeurt en maken aanvullingen waar behoefte aan is. Wij geloven erin dat alleen door deze verbinding te zoeken, we een toekomstbeeld van de campus kunnen creëren die ook daadwerkelijk onze doelen optimaal kan dienen.  

Hoe kan jij bijdragen? Geef je input over de campus van de toekomst via deze korte vragenlijst, zodat we rekening kunnen houden met alle perspectieven en ideeën die er zijn. Met deze korte vragenlijst inventariseren we ook reeds ingezette campusontwikkelingen en initiatieven van instellingen en bij wie we terecht kunnen voor meer informatie. 

Daarnaast kan je je hier aanmelden voor onze projectupdates, zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en krijg je als eerste alle updates en informatie over bijeenkomsten en andere activiteiten.  

Samen werken we aan de ‘Future Campus’.  

Met toekomstige groet, 

Iris Huis in ’t Veld, Barend Last, Gül Akcaova en Linda Bruin. 

Noot: op dit momenteel loopt er een vergelijkbare toekomstverkenning naar het onderwijsbestel voor het mbo, hbo en wo, georganiseerd vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om onnodig dubbel werk te voorkomen en de aansluiting/verbinding te zoeken, is reeds afgestemd met dit project. Uit deze afstemming blijkt dat de twee toekomstverkenningen elkaar niet in de weg zitten, en zelfs eerder versterken. Zo zal de verkenning van het ministerie waardevolle input opleveren voor de scenario ontwikkeling van de future campus, en volgen we een vergelijkbare vorm van dataverzameling, maar zitten we elkaar qua planning niet in de weg. Zie meer info hier: https://toekomstvanonderwijsenwetenschap.nl  

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties