Digitale toegankelijkheid | Beleid en verantwoordelijkheden

Het borgen van digitale toegankelijkheid binnen onderwijsinstellingen is een complex proces. Dit vraagt om inzet op verschillende niveaus van de organisatie. Het gaat niet enkel om het implementeren van technische oplossingen, maar ook om het creëren van een cultuur en beleid dat inclusiviteit en toegankelijkheid omarmt. Met dit artikel geven we tips voor zowel het beleggen van verantwoordelijkheid als het borgen van digitale toegankelijkheid in beleid.

  Borgen digitale toegankelijkheid in beleid

  Het ontwikkelen van een meerjarenplan is een belangrijke stap om digitale toegankelijkheid structureel te borgen binnen het beleid van een onderwijsinstelling. Een plan dat dient als een routekaart die niet alleen de huidige staat van digitale toegankelijkheid in kaart brengt, maar ook concrete doelen en acties definieert om verbeteringen door te voeren.

  1. Meerjarenplan: een gedetailleerd meerjarenplan helpt om doelstellingen te stellen, eigenaarschap te definiëren, en de noodzakelijke stappen te plannen voor het implementeren van digitale toegankelijkheid. Het plan moet zowel interne motivatie ('elke student moet kunnen deelnemen') als externe vereisten ('voldoen aan huidige en toekomstige wetgeving') omvatten.
  2. Wettelijke kaders: het plan moet verwijzen naar relevante wetgeving en standaarden voor digitale toegankelijkheid en hoe de instelling hieraan zal voldoen. Dit omvat niet alleen het voldoen aan bestaande wetgeving, maar ook het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en eisen.
  3. Uitdagingen met leermaterialen: een belangrijk aspect dat in het beleid moet worden aangepakt, is de toegankelijkheid van leermaterialen. Onderwijsinstellingen staan vaak voor uitdagingen met betrekking tot het aanpassen van door uitgevers aangeboden materialen. Het beleid moet strategieën omvatten om deze uitdagingen aan te gaan, inclusief onderhandelingen met uitgevers en het ontwikkelen van eigen toegankelijk leermateriaal.

  Beleggen van verantwoordelijkheid digitale toegankelijkheid

  Het beleggen van verantwoordelijkheid voor digitale toegankelijkheid is belangrijk voor het creëren van een duurzame verandering binnen onderwijsinstellingen. Dit proces vereist dat niet alleen een handjevol individuen of afdelingen betrokken zijn, maar dat er door de gehele organisatie heen verantwoordelijkheid wordt genomen.

  1. Expertise binnen teams: het is essentieel om in elke laag van de organisatie individuen te identificeren die specifieke kennis en vaardigheden hebben of te trainen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Deze personen fungeren als aanspreekpunten voor collega's met vragen of behoefte aan ondersteuning. Ze dragen tevens bij aan de verspreiding van kennis en bewustzijn binnen de instelling.
  2. Rol van het management: actieve steun en betrokkenheid van het hoger management zijn cruciaal om digitale toegankelijkheid als prioriteit te stellen en de nodige middelen te waarborgen.

  3. (Inter)nationale wetgeving: het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de aanstaande European Accessibility Act zijn belangrijke drijfveren voor het verbeteren van digitale toegankelijkheid. Ze bieden een kader voor onderwijsinstellingen om het belang van digitale toegankelijkheid te onderstrepen en te verankeren in hun beleid en praktijken.

  Naar een inclusieve en toegankelijke leeromgeving

  Door verantwoordelijkheid voor digitale toegankelijkheid duidelijk te beleggen binnen alle lagen van de organisatie en dit te borgen binnen een doordacht en strategisch beleid, kunnen onderwijsinstellingen stappen zetten naar een meer inclusieve en toegankelijke leeromgeving. Het is een proces dat constante aandacht, evaluatie en aanpassing vereist, maar met een duidelijke visie en inzet van alle betrokkenen, zijn de doelen van digitale toegankelijkheid haalbaar.

  ECIO faciliteert verschillende netwerken en online communities voor ontmoeting, kennisdeling en inspiratie. Bekijk de mogelijkheden en sluit ook aan.

  Netwerkbijeenkomsten voor professionals uit het mbo en hoger onderwijs die binnenkort plaatsvinden:

  horizontale blauwe lijnen met een geopend hangslot gecentreerd in het midden

  Auteur

  Reacties

  Dit artikel heeft 0 reacties