Digitale toegankelijkheid? Zet ervaringsdeskundigen in

Een inclusieve digitale leeromgeving creëren? Dat doe je door ervaringsdeskundigen in te zetten en door studenten met een ondersteuningsbehoefte effectief te ondersteunen. In dit artikel lees je hoe deze twee belangrijke strategieën bijdragen aan digitale toegankelijkheid.

Door de ervaringen en behoeften van direct betrokkenen centraal te stellen, kun je als onderwijsinstelling gerichte acties ondernemen die leiden tot substantiële verbeteringen in digitale toegankelijkheid. Met dit artikel gaan we in op twee belangrijke strategieën die bijdragen aan digitale toegankelijkheid: inzet van ervaringsdeskundigheid en aanpak van ondersteuningsbehoeften in digitale toegankelijkheid.

Het verbeteren van digitale toegankelijkheid in het onderwijs is niet alleen een technische uitdaging. Het vraagt ook om diepgaand begrip van de gebruikerservaring van studenten en onderwijspersoneel. 

'Studenten zonder ondersteuningsbehoefte zijn ook vaak gebaat bij een digitaal toegankelijke omgeving'

Dit vraagt om een continue dialoog, openheid voor feedback, en de bereidheid om processen en systemen aan te passen waar nodig. Met deze aanpak kunnen onderwijsinstellingen niet alleen voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook een leeromgeving creëren waarin elke student de mogelijkheid heeft om de studie succesvol te doorlopen en af te ronden.

1. Inzet ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen, zoals studenten en onderwijspersoneel die zelf de noodzaak van digitale toegankelijkheid ervaren, zijn van onschatbare waarde voor het identificeren van knelpunten en het ontwikkelen van praktische oplossingen. Hun directe ervaring met toegankelijkheidsuitdagingen biedt belangrijke inzichten die niet altijd voor de hand liggen voor anderen binnen de instelling.

Tips voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid

  1. Betrokkenheid van studenten en personeel: studenten en onderwijspersoneel die zelf ervaring hebben met uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid, beschikken vaak over waardevolle inzichten en oplossingen. Betrek hen bij het ontwerpproces om de effectiviteit van digitale toegankelijkheidsmaatregelen te verbeteren.
  2. Kennisdeling: het delen van persoonlijke ervaringen en oplossingen kan anderen binnen de onderwijsinstelling helpen om vergelijkbare uitdagingen te overwinnen. Workshops, seminars en online forums kunnen dienen als platforms voor deze uitwisseling.
  3. Studentenplatforms: organiseer gesprekken met studentenplatforms om feedback te verzamelen, nieuwe ideeën te testen en de behoeften van studenten te adresseren.
  4. Samenwerken: werk actief samen met studentenplatforms en ervaringsdeskundigen zodat de ontwikkelde oplossingen daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van de eindgebruikers. Dit kan bijvoorbeeld met focusgroepen, enquêtes, of co-creatieworkshops.

 

studenten rondom laptop
Foto: Pexels

2. Melden van ondersteuningsvraag

Het tijdig identificeren van ondersteuningsbehoeften is cruciaal om digitale toegankelijkheid succesvol te kunnen implementeren. Echter, het aanmoedigen van studenten en personeel om deze behoeften te melden, en het effectief reageren hierop, blijft een uitdaging. Zij kunnen soms aarzelen om hun ondersteuningsbehoeften te melden, vanwege de onbekendheid met de beschikbare voorzieningen of wellicht door stigma. Voorlichtingscampagnes en peer-support kunnen deze drempels helpen verlagen.

Tips voor het stimuleren om behoeften te melden

  1. Proactieve communicatie: communiceer actief over de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden en benadruk het belang van het melden van behoeften. Hiermee kun je knelpunten in digitale toegankelijkheid vroegtijdig identificeren en aanpakken. Dit kan via diverse kanalen, zoals de website of intranet van de instelling, sociale media, en tijdens introductieprogramma's.
  2. Laagdrempelige meldingsprocedures: zorg voor een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk proces voor het melden van ondersteuningsvragen. Overweeg meerdere manieren van melden, zoals online formulieren, e-mail, of persoonlijk contact, om te garanderen dat geen enkele vraag ongehoord blijft.
  3. Feedbacksysteem: je dient proactief te zijn in het identificeren van potentiële behoeften aan digitale toegankelijkheid. Organiseer hiervoor evaluaties en feedbacksessies. Implementeer een systeem waarmee je feedback van studenten en personeel actief verzamelt en gebruikt om de digitale toegankelijkheid continu te verbeteren. Hiermee laat je ervaren dat meldingen serieus worden genomen en het  stimuleert anderen om ook hun behoeften te delen.
  4. Succesverhalen: deel succesverhalen van goed ondersteunde studenten. Dit kan anderen aanmoedigen om ook hun behoeften te melden. Het draagt bij aan een cultuur waarin hulp zoeken wordt genormaliseerd.

Meer informatie 

ECIO faciliteert het Netwerk Digitale toegankelijkheid en de online community Digitale toegankelijkheid voor ontmoeting, kennisdeling en inspiratie. Bekijk ook de andere mogelijkheden en sluit ook aan.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen