Overzicht netwerken (Digitaal) Toetsen

Sinds het begin van de coronacrisis is digitaal toetsen een topprioriteit geworden. Gedurende deze periode is er enorm veel kennis vergaard en gedeeld omtrent het opzetten en uitvoeren van digitale toetsen. Verschillende netwerken spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen en delen van deze kennis. Sommige netwerken bestaan al jaren, anderen zijn meer recent in het leven geroepen.  Vorig jaar is de werkgroep Toetsen op Afstand opgericht als onderdeel van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. De werkgroep maakt zo veel mogelijk gebruik van kennis en expertise in bestaande netwerken en zoekt de samenwerking daarmee op.  Dit artikel bevat een overzicht van de belangrijkste landelijke netwerken en gremia omtrent (digitale) toetsing. Mis je een netwerk? Laat het ons weten!

Allereerst wat nadere uitleg over de Werkgroep Toetsen op afstand.  Deze werkgroep bundelt krachten vanuit bestaande netwerken rondom (digitale) toetsing om zo samen te werken aan het oplossen van dringende vragen op het gebied van toetsen op afstand.  De werkgroep representeert het WO en HBO. SURF maakt onderdeel uit van de werkgroep om benodigde ontwikkelingen op het gebied van ICT en Onderwijs te kunnen bestendigen. Met de werkgroep werken we aan het bijdragen aan goede toetsing op afstand in het hoger onderwijs. Dat doen we onder anderen door vraagstukken te signaleren en we werken met verschillende stakeholders uit onderwijsinstellingen samen aan oplossingen hiervoor en delen kennis hierover.  

Al ongeveer 10 jaar is de Special Interest Group (SIG) Digitaal Toetsen actief. De SIG faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rond digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs in Nederland. Vanuit verschillende onderwijsinstellingen zijn experts lid van deze SIG. De SIG organiseert meerdere bijeenkomsten of webinars per jaar, werkt samen met SURF en de werkgroep Toetsen op afstand aan de ontwikkeling van tools en handreikingen. 

Het Netwerk Toetsbekwaamheid spitst zich toe op het verbeteren van de kennisvergaring omtrent toetsing. Drie keer per jaar worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar ervaringen omtrent de duurzame implementatie van toetsbekwaamheid worden gedeeld. Ook worden vanuit het project “Je Ogen Uitkijken” hogescholen ondersteund bij de inrichting van de BKE (Basiskwalificatie Examineren) en de SKE (Seniorkwalificatie Examineren). Zie voor gedetailleerde informatie de website van het netwerk.

Hiernaast bestaat ook het Platform Leren van Toetsen. In dit netwerk wordt kennis omtrent toetsen in het algemeen uitgewisseld. Het platform levert ook een Toolkit Formatief Toetsen, welke gebruikt kan worden door docenten om formatief toetsen meer in hun lesprogramma op te nemen. Ook organiseert het platform het Leernetwerk Programmatisch Toetsen. Dit netwerk komt vijf keer per jaar bijeen om kennis, ervaringen en leerpunten omtrent programmatisch toetsen uit te wisselen. Op de website van het platform staat uitgebreide informatie over deze handreikingen, evenals een blog met artikelen over toetsing.

Dan is er de Gebruikersgroep Online Proctoring. Dit is een samenwerkingsomgeving die de Werkgroep Toetsen op Afstand dit jaar samen met SURF oprichtte om expertise te delen over de inrichting van en het gebruik van online proctoring-software. De gebruikersgroep bestaat uit verschillende thematische werkgroepen waarin kennis wordt gedeeld en oplossingen worden gezocht rondom functionaliteit & didactiek, privacy, techniek, inkoop en beleid. Leden van de samenwerkingsomgeving kunnen ervoor kiezen actief deel te nemen in een of meerdere werkgroepen of om 'slechts' te volgen of vragen te posten.  Contacteer Annette Peet voor meer informatie over en aanmelding bij de gebruikersgroep.

Tenslotte willen we je graag nog wijzen op het Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho-mbo. Dit netwerk van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) draagt bij aan professionalisering, bewustwording, kennisdeling en het (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom flexibel toegankelijk toetsen en examineren. Geïnteresseerden kunnen zich via bovenstaande link aanmelden voor dit netwerk dat jaarlijks driemaal bijeenkomt. Het netwerk is onderdeel van het activiteitenplan van het ministerie van OCW.

Dankzij al deze netwerken is er al een grote hoeveelheid kennis en onderzoek online beschikbaar gesteld. Missen er nog netwerken of platforms in dit overzicht? Neem dan contact op met de Werkgroep Toetsen op afstand (Annette Peet). 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen