Rol onderwijskundige ict-professionals onder de loep

Werk jij mee aan een onderzoek van SURF om de rol van onderwijskundige ICT-professionals bij het gebruik van open leermaterialen te verkennen? De focus ligt hierbij niet op de docent, maar juist de mensen die de docent ondersteunen bij het (vorm)geven van onderwijs in mbo-, hbo- en wo-instellingen. 

English version below 

Doel van dit onderzoek

SURF voert in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs dit onderzoek uit. Kennis van open leermaterialen is geen vereiste voor deelname. We willen graag weten wat er binnen de instellingen speelt om zo een representatief beeld te schetsen van het huidige landschap (mbo/hbo/wo) van docentondersteuning. 

Je waardevolle input gebruiken we zodat onze huidige diensten beter aansluiten op de landelijke behoeften. Daarbij bepaalt het ook de focus voor de toekomstige ontwikkeling van kennisproducten.

  • Doelgroep: onderwijskundig (beleids)adviseur, ICTO-medewerker, bibliothecaris of iets soortgelijks binnen een onderwijsinstelling
  • Duur: 10-15 minuten
  • Anoniem invullen mogelijk: ja
  • Taal: zowel Nederlandstalig als Engelstalig beschikbaar
  • Uiterste invuldatum: 29 oktober 2023 

--> Naar de vragenlijst <--

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met Leontien van Rossum (leontien.vanrossum@surf.nl) of Marlies ter Beek (info@marliesterbeek.nl).

 

Banner We hear you
Foto: Jon Tyson, Unsplash

Would you like to participate in a study exploring the role of educational support staff in using Open Educational Resources? Our focus is not on educators but on the individuals who support educators in designing and implementing education in secondary vocational (mbo), higher professional education, and university institutions.

Research Goals

This explorative research is part of the Incentive scheme Open and online education and executed by SURF. Knowledge of Open Educational Resources is not a requirement for participation.

We would like to know what your views are in order to draw a representative picture of the current landscape (mbo/hbo/wo) of instructor support.

We will use your valuable input so that our current services are better aligned with national needs. It will also determine the focus for the future development of knowledge products.

  • Target Group: Educational (policy) advisor, ICTO employee, librarian or something similar within an educational institution
  • Duration: 10-15 minutes
  • Anonymous option possible: yes
  • Language: Available in both Dutch and English
  • Deadline for completion: October 29, 2023

Thank you in advance for your cooperation!

--> To the questionnaire  <--

For more information about this research, please contact Leontien van Rossum (leontien.vanrossum@surf.nl) or Marlies ter Beek (info@marliesterbeek.nl).

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties