De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 2: Peerfeedback bij schrijfopdrachten in een blended learning omgeving

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel twee in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: peerfeedback bij schrijfopdrachten in een blended learning omgeving

Tanja Beks heeft het tweede artikel in deze reeks voor je uitgekozen. Tanja is docent aan de Breda University of Applied Sciences, en is betrokken bij onderwijsinnovatie.

Het artikel van de maand april is: López-Pellisa, T., Neus, R., & Rodríguez-Gallego, F. (2021). Collaborative writing at work: Peer feedback in a blended learning environment. Education and Information Technologies26(1), 1293-1310.

Wat je in dit artikel leest

Deze studie onderzoekt de aard van peerfeedback tijdens een gezamenlijke schrijfopdracht in een blended learning-omgeving. De centrale vragen in dit artikel zijn: Wat zijn de kenmerken van een gezamenlijk schrijfproduct (collaborative writing) in een blended leeromgeving? En welk effect heeft peerfeedback op de revisie van een tekst in het kader van een gezamenlijke schrijfopdracht in een online omgeving?

Er worden drie methodes van samenwerken gebruikt:

  • joint production, waarbij de studenten gelijktijdig aan dezelfde taak werken,
  • sequenced production, waarbij een student start met de opdracht en deze vervolgens doorgeeft,
  • mirror production, waarbij alle studenten individueel en parallel werken en de samenwerking ontstaat bij de peer reviews en evaluaties.

Dit onderzoek geeft inzicht in het peer review proces, de inhoud en de functie van peerfeedback, de reflectie van studenten op het samenwerken en ten slotte peerfeedback versus docent feedback.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Peerfeedback en e-peerfeedback wordt door studenten en docenten niet altijd als waardevol ervaren en wordt vaak kwalitatief als onvoldoende beoordeeld. Dit artikel laat juist het tegenovergestelde zien, en ook nog in een blended leeromgeving. Uit deze studie komt het volgende naar voren:
 

  • Studenten geven aan dat zij meer geleerd hebben van het geven van peerfeedback, dan van alleen feedback van de docent krijgen.
  • De feedback gegeven door peers zet aan tot kritische reflectie op het eigen schrijfwerk.
  • Het merendeel van de studenten geeft aan dat een blended leeromgeving een positief effect had op de motivatie omdat ze worden aangemoedigd om kritischer te reflecteren op hun schrijfwerk.

Een mooie bijvangst is dat in het onderzoek verschillende methodes van samenwerken worden gebruikt. Deze geven handvatten om ook in je eigen onderwijspraktijk te gebruiken. Wel is een kritische noot bij dit artikel op zijn plek: de blended leeromgeving is wat onderbelicht bij de conclusies van deze studie.

Hoe sluit dit aan op jouw onderwijspraktijk?

Herken je in jouw onderwijspraktijk ook dat peerfeedback niet altijd goed tot zijn recht komt? Maar vind je wel dat peer feedback een waardevolle tool is voor studenten om elkaar inhoudelijk te helpen?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Lees hier deel 1 in deze serie over docentstrategieën voor betrokkenheid.

Foto: Ann H via Pexels

The science behind Blended Learning | Part 2: Peer feedback in a blended learning environment

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: peer feedback in a blended learning environment

Tanja Beks has selected the second article in this series for you. Tanja is a lecturer at Breda University of Applied Sciences and is involved in educational innovation.

The article of the month of April is: López-Pellisa, T., Neus, R., & Rodríguez-Gallego, F. (2021). Collaborative writing at work: Peer feedback in a blended learning environment. Education and Information Technologies26(1), 1293-1310.

What to expect in this article

Peer feedback and e-peer feedback aren’t always experienced as valuable by students and lecturers. And in many cases the quality of the given peer feedback is perceived as unsatisfactory. This month’s article demonstrates the opposite, in a blended learning environment. These are the main conclusions from this study:
 

  • Students indicate that they have learned more from giving peer feedback than from just receiving feedback from the lecturer.
  • Feedback given by peers encourages students to critically reflect on their own writing.
  • The majority of students indicate that a blended learning environment has a positive effect on their motivation because they are encouraged to reflect more critically on their writing.

Although unintended, different methods of collaboration are used in the research. These provide tools to use in your own teaching practice. One critical note is in order here though: the blended learning environment is somewhat underexposed in the conclusions of this study.

How does this align with your teaching practice?

In your teaching practice do you recognize that peer feedback is not always done justice? Despite the fact that you consider peer feedback a valuable tool for students to help each other substantively?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous article in this series:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties