Digitale toegankelijkheid in het curriculum: de sleutels tot succes

Voor de integratie van digitale toegankelijkheid in het curriculum is samenwerking nodig tussen docenten, studenten, en technologische afdelingen. Door digitale toegankelijkheid een centrale plaats te geven in het onderwijsproces, kun je als onderwijsinstelling zorgen voor gelijke leermogelijkheden voor alle studenten en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  Dit vraagt om een organisatiebrede inzet waarbij kennisdeling, bewustwording en praktische toepassing de sleutels zijn tot succes.

Integratie in het curriculum

 • Onderwijsinstellingen moeten digitale toegankelijkheid integreren in alle relevante opleidingen, zoals IT, communicatie, en lerarenopleidingen. Zo zorg je ervoor dat toekomstige professionals vanaf het begin van hun carrière de kennis en het belang van toegankelijkheid meenemen.
 • Studenten moeten niet alleen bewust worden gemaakt van het belang van digitale toegankelijkheid, maar ook leren werken volgens internationale richtlijnen zoals de Web Content Accessibility Guideliness (WCAG).
 • Naast theoretische kennis is praktische ervaring met het implementeren van digitale toegankelijkheid essentieel. Dit kan met projecten, stages, en andere hands-on ervaringen.

Verspreiding van goede voorbeelden

 • Goede voorbeelden van digitale toegankelijkheid, zoals aanpassingen in het inschrijfproces of het creëren van toegankelijk leermateriaal, moeten binnen de gehele onderwijsinstelling worden gedeeld.
 • Het verzamelen en centraal beschikbaar stellen van succesvolle initiatieven en oplossingen kan andere opleidingen inspireren en helpen bij het aanpakken van vergelijkbare uitdagingen.
 • Het stimuleren van afdelingsoverstijgende samenwerking en overleg kan helpen bij het identificeren van gemeenschappelijke uitdagingen en het delen van oplossingen.

Succesvolle implementatie

 • Door te beginnen op een kleinschalig niveau, zoals het aanpakken van individuele ondersteuningsvragen van studenten, zorg je voor bewustwording en kan je stap voor stap verbeteringen doorvoeren.
 • Het succes van digitale toegankelijkheid hangt af van de ondersteuning op alle niveaus binnen de onderwijsinstelling, van het bestuur tot de docenten en de technische staf.
 • De inzet voor digitale toegankelijkheid moet een continu proces zijn, waarbij regelmatig wordt teruggekeken naar de behaalde resultaten en waar nodig bijgestuurd.

Curriculumontwerp

 • Zorg ervoor dat digitale toegankelijkheid een geïntegreerd onderdeel wordt van lesplannen en onderwijsmateriaal. Hiermee zorg je ervoor dat digitale toegankelijkheid vanaf de ontwerpfase wordt meegenomen.
 • Digitale toegankelijkheid raakt verschillende disciplines. Werk daarom samen met diverse vakgebieden om toegankelijkheid vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Professionalisering van docenten

 • Bied onderwijsprofessionals trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden om hun kennis over digitale toegankelijkheid te vergroten. Dit gaat niet alleen over het gebruik van toegankelijke technologieën maar ook het begrijpen van de behoeften van studenten met een ondersteuningsbehoefte.
 • Ontwikkel en deel middelen, zoals richtlijnen en checklists om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het creëren van toegankelijk onderwijsmateriaal.

Studentenbetrokkenheid

 • Betrek studenten bij het evalueren van de toegankelijkheid van lesmaterialen en digitale platforms. Hun feedback kan je waardevolle inzichten bieden voor verbeteringen.
 • Integreer lessen over digitale toegankelijkheid in het curriculum om studenten bewust te maken van het belang ervan. Dit kan hen ook vaardigheden bijbrengen die ze in hun professionele leven kunnen toepassen.

Technologie en middelen

 • Investeer in en promoot het gebruik van technologieën die voldoen aan toegankelijkheidsnormen.
 • Moedig het gebruik van open onderwijsmiddelen (OER) aan die toegankelijk zijn ontworpen. Dit kan helpen bij het verminderen van de kosten en het vergroten van de toegankelijkheid van onderwijsmaterialen.

Beoordeling en evaluatie

 • Neem toegankelijkheidscriteria op in de beoordeling van onderwijsmaterialen en technologieën. Hiermee zorg je ervoor dat toegankelijkheid blijvend een aandachtspunt blijft.
 • Implementeer een proces voor voortdurende evaluatie en verbetering van de digitale toegankelijkheid binnen het curriculum. Dit kan met regelmatige audits en feedbackloops met alle betrokkenen.

Met een inclusief curriculum verbeter je niet alleen de toegankelijkheid, je versterkt ook het algemene onderwijsaanbod door diversiteit en inclusie te bevorderen.

Meer informatie

 

 

een hand die boven de rand van een laptoptoetsenbord zweeft, met verschillende app-pictogrammen die in een piramidevorm boven het laptopscherm zweven. De pictogrammen vertegenwoordigen verschillende toepassingen en functies, zoals een winkelwagen, een chatwolk, een muzieknoot, een informatiesymbool, e-mail, een klok, een telefoon, documenten en meer, elk binnen gekleurde vierkanten.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen