eStudybooks webinar: hoe verder met commercieel digitaal leermateriaal

Begin dit jaar is het Evaluatierapport eStudybooks gepubliceerd waarin verslag is gedaan van ruim acht jaar experimenteren op het gebied van commercieel digitaal leermateriaal. Tijdens een webinar op 14 mei j.l. zijn de geleerde lessen  gepresenteerd en is het speelveld van het aanbod en gebruik van commercieel digitaal leermateriaal verkend: Hoe kijken we nu, in tijden van online onderwijs, aan tegen commercieel digitaal leermateriaal? Welke knelpunten worden er ervaren in het aanbod en gebruik? En hoe kunnen we (zelf, dan wel in gezamenlijkheid) verder met de aanbevelingen uit het rapport? 

Presentatie van Pim Slot en Menno Grijpma

De lessen van eStudybooks

De lessen van eStudybooks zijn gepresenteerd door Pim Slot en Menno Grijpma. In hun presentatie besteedden zij onder meer aandacht aan de volgende lessen:  

 • Commitment van docenten is essentieel
 • Proces met titellijsten is tijdrovend en inflexibel 
 • Privacy is een belangrijk aandachtspunt 
 • Instellingen moeten meer regie en verantwoordelijkheid nemen
 • Technisch gezien is veel beschikbaar in de markt, maar is er nog geen perfecte match tussen vraag en aanbod 

Omgeving van eStudybooks

Aan de hand van een aantal vragen, is gekeken naar de omgeving van eStudybooks. Wat is de behoefte aan commercieel digitaal leermateriaal? Wat is de rol van de instelling? Welke knelpunten worden er ervaren? 

Een paar inzichten: 

 • Voor het gebruik van commercieel digitaal leermateriaal betekent het versneld online van het onderwijs vooral meer vraag naar digitale leermaterialen in de bibliotheek en meer vraag vanuit docenten naar materialen van uitgevers. 

 • Als er niets gedaan wordt op het gebied van commercieel digitaal leermateriaal ziet men vier mogelijke consequenties: commerciële partijen nemen de rol van de onderwijsinstellingen over als vormgever en ontwikkelaar van onderwijs, er ontstaat een dominante commerciële speler op de markt die vorm en inhoud gaat bepalen, de gebruiksdata ligt in handen van een commerciële partij en niet in handen van de instelling of de student en het gebruik van nieuwe mogelijkheden van content gebruiken wordt belemmerd. 
 • Het gebrek aan vernieuwende modellen van uitgevers en dat content verspreid is op meerdere platformen zijn de belangrijkste knelpunten die men ervaart in het aanbod en gebruik van commercieel digitaal leermateriaal. Dat niet iedereen over hetzelfde materiaal beschikt, wordt niet zo sterk als knelpunt ervaren.
 • Vrijwel iedereen ziet een rol weggelegd voor de instelling als het gaat om de beschikbaarheid van commercieel digitaal leermateriaal. 

Aanbevelingen 

Het evaluatierapport van eStudybooks doet vier aanbevelingen (zie voor een uitgebreide beschrijving het evaluatierapport):

 • een gedeelde gedragen probleemstelling
 • meer experimenteren 
 • afspraken maken met uitgevers over standaarden, eigenaarschap data, privacy, etc. 
 • kennis delen 

De aanwezigen gaven aan dat zij vooral met kennisdeling en het maken van afspraken met uitgevers en leveranciers op het gebied van standaarden, datagebruik, privacy, etc. iets (willen gaan) doen. Daarin zouden zij in gezamenlijkheid willen optrekken.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen