De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 8: Het TPACK-model als kader en praktisch ontwerpmodel voor blended learning

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 6 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: het TPACK- en Multimodal model als kader voor ontwerp én uitvoering van blended learning in de praktijk

Tanja Beks MSc. heeft het artikel van deze maand geselecteerd. Ze is docent en betrokken bij onderwijsinnovatie aan de Breda University of Applied Sciences.

Foley, T., & Curtin, A. (2022). BLENDED LEARNING: THE “NEW NORMAL” IN EDUCATION DELIVERY. International Journal of Distance Education and E-Learning, 7(2), 21-34. https://doi.org/10.36261/ijdeel.v7i2.2435

Wat je in dit artikel leest

Centraal in dit artikel staat een case study uit Ierland over de ervaringen van studenten en docenten met het ontwerpen en uitvoeren van Blended Learning. Hierbij is gebruik gemaakt van twee theoretische modellen: TPACK (Mishra  &  Koehler, 2006) en Multimodal (Picciano, 2009). TPACK is een raamwerk voor technologisch-didactische inhoud en biedt docenten ondersteuning om effectief les te geven met technologie. TPACK is de belangrijkste focus in dit artikel. Het Multimodal is een ontwerpmodel voor instructies en richt zich op cursusinhoud en - materiaal en nodigt de docent uit om een mix aan leeractiviteiten aan te bieden aan studenten.

Naast de aandacht voor het gebruik van de twee modellen, wordt in het artikel ook duidelijk welke factoren van invloed zijn op de perceptie van studenten van hun leren en prestaties in blended learning. Zo vinden studenten bijvoorbeeld flexibiliteit van het curriculum belangrijk en wordt (wederom) bevestigd dat docentprofessionalisering onontbeerlijk is bij de implementatie van blended learning.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

De aanleiding om dit artikel te selecteren is mijn interesse in het TPACK model en hoe dit ontwerpmodel kan ondersteunen bij een blended learning onderwijsontwerp. De SIG Blended Learning heeft eerder tien ontwerpmodellen geanalyseerd en TPACK zou wellicht een goede aanvulling kunnen zijn.

De case study geeft daarnaast meer inzicht in het belang van face-to-face bijeenkomsten voor studenten, en de neiging van docenten om te gaan overcompenseren omdat ze online onderwijs verzorgen. De auteurs doen ook enkele zorgelijke constateringen, zoals de aanname van docenten dat studenten voldoende ICT bekwaam zijn om met onderwijsondersteunende technologie om te gaan. En het feit dat studenten niet altijd een fatsoenlijke introductie van blended learning krijgen. Mijn mening is dat de minder voor de hand liggende onderzoeksresultaten uit dit artikel helpend kunnen zijn voor docenten die blended learning verzorgen of aan het ontwikkelen zijn.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Hoe kijk je tegen het TPACK model aan? Is het een model dat je zelf zou gebruiken bij de ontwikkeling van blended onderwijs?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

Foto door Parrish Freeman via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 8: The TPACK model as a framework and practical design model for blended learning

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: the TPACK and Multimodal model as a framework for designing and implementing blended learning

Tanja Beks MSc. has selected this month’s article. Tanja is a lecturer at Breda University of Applied Sciences and involved in educational innovation.

Foley, T., & Curtin, A. (2022). BLENDED LEARNING: THE “NEW NORMAL” IN EDUCATION DELIVERY. International Journal of Distance Education and E-Learning, 7(2), 21-34. https://doi.org/10.36261/ijdeel.v7i2.2435

What to expect in this article

This article presents a case study from Ireland on students' and lecturers’ experiences of designing and implementing Blended Learning. In this study the TPACK model (Mishra & Koehler, 2006) and Multimodal model (Picciano, 2009) are used. TPACK is a framework for technological pedagogical content and provides lecturers with support to teach effectively with technology. TPACK is the main focus in this article. Multimodal is a design model for instruction and focuses on course content and materials and invites the lecturer to offer a wide range of learning activities to students.

Besides focusing on the use of the two models, the article also reveals the factors that impact students' perceptions of their learning and performance in blended learning. For instance, students find curriculum flexibility important and it is (again) confirmed that professional development and adequate training are indispensable in the implementation of blended learning.

Why we think this article is a must-read

The reason for selecting this article is my interest in the TPACK model and how this design model can support blended learning educational design. The SIG Blended Learning has previously analysed ten design models and TPACK might be a good addition.

In addition, the case study provides more insight into the importance of face-to-face activities for students and the tendency of lecturers to overcompensate because they provide online teaching. The authors also make some observations, such as lecturers' assumption that students are sufficiently ICT competent to deal with educational assistive technology. And the fact that students are not always given a proper introduction to blended learning. My view is that the less obvious research findings from this article can be helpful for lecturers who involved in blended learning.

How does this align with your teaching practice?

What’s your opinion on the TPACK model? Is it a model you would use when developing blended education?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Photo by Parrish Freeman on Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties