Terugblik van het Webinar: “Voltijd Verleden Tijd?!”

Op 3 oktober 2023 hebben we het 5de Webinar “Voltijd Verleden Tijd?!” van de reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? georganiseerd. Onderwijsinstellingen breiden steeds meer hun LLO aanbod uit. Daardoor wordt onderwijs steeds toegankelijker voor professionals die al een opleiding hebben afgerond en hun kennis willen verdiepen of juist willen verbreden.

Tijdens het webinar hebben Steph Lausberg en Edwin Versluis de deelnemers meegenomen in hun reis van de afgelopen jaren langs de thema’s Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het implementeren van flexibel (deeltijd) onderwijs en microcredentials en de daarbij horende keuzemogelijkheden van studenten en werkende professionals

Kijk hier het Webinar terug

Steph Lausberg is opleidingsmanager van de (flexibele) economische deeltijdopleidingen bij de Career Academy van de Hogeschool Rotterdam en vertelt meer over de oorsprong, visie en basisprincipes en uitdagingen van flexibele deeltijdopleidingen.   

Oorsprong
Voor de oorsprong van de flexibele deeltijdopleidingen gaan we terug naar 2014. Begin 2014 heeft de adviescommissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ het adviesrapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ gepubliceerd. De aanleiding was de verminderde deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs vergeleken met omringende landen. Het advies: het hoger onderwijs moet flexibeler en vraaggericht aangeboden worden aan de volwassenen door o.a. het gebruik van leeruitkomsten.

Flexibel onderwijs + leeruitkomsten = individuele leerroutes. Met een individuele leerroute kan een werkende een eigen curriculum samenstellen gebaseerd om hun ervaring en vaardigheden.

Visie
De uitgangspunten in het adviesrapport hebben geleid tot de visie ‘Studeren Naast je Werk’ (2015) bij de Hogeschool Rotterdam. Vervolgens heeft de hogeschool zich ingeschreven voor de pilot ‘Experiment leeruitkomsten’ (2015), met als uitkomst de realisatie van de Career Academy in 2017. Op dit moment heeft de academy 5 (flexibele) economische deeltijdopleidingen bestaande uit 23 modules (30 ECTs).

Basisprincipes flexibiliteit Career Academy

 • Leeruitkomsten – door het behalen van 8 modules (240 ECTs) heeft de student aangetoond de leeruitkomsten te beheersen en krijgt dan ook een bachelor diploma.  
 • Centraal staat het werkend leren & leren werken. Een student moet minimaal 24 uur per week werkzaam zijn waar 8 opdrachten op hoger onderwijs niveau uitgevoerd kunnen worden.
 • Leerwegonafhankelijke toetsing – voor elke module wordt de leeruitkomst aangetoond door middel van een assessment.  
 • Het aanbieden van individuele leerroutes. De student bepaalt hoe, wat en in welke tempo de modules te willen volgen en dit wordt vastgelegd in het studieplan.
 • De student is regisseur over het eigen leerproces met ondersteuning van de Career Academy.

Waarom zou je voor een deeltijdopleiding kiezen bij de Career Academy?
Dit is getoetst onder de huidige studenten en de meest voorkomende antwoorden zijn: ‘Ik wil mijn Bachelor diploma behalen’, ‘Ik wil promotie krijgen op mijn huidige werkgever’, ‘Ik wil voor mezelf beginnen’, ‘Ik kom voor persoonlijke- en professionele groei’ en ‘Dit is een eerste stap naar een master’.

De kracht achter de flexibele deeltijd opleidingen zit onder meer in het leren voor morgen en niet voor ‘later’. De opgedane kennis tijdens de opleiding kan direct toegepast worden op de werkplek. De studenten zijn vertegenwoordigers van het werkveld, zodat het leermateriaal actueel en relevant blijft. Door de opgedane expertise kunnen ze ook les geven aan de andere studenten. De kracht van co-creatie. Met het aanbieden van flexibele deeltijd opleidingen wordt een Win – Win situatie gerealiseerd - de student werkt aan het cv door aan de opdrachten te werken en de werkgever ontvangt de output van deze 8 opdrachten van de student/collega.

Het bieden flexibel deeltijd opleidingen heeft ook een aantal uitdagingen. Zoals:

 • De werkgever is geen formele partij in het onderwijs. Daarom kan nauwelijks beroep gedaan worden op de verantwoordelijkheid die de werkgever zou kunnen hebben m.b.t. bijv. de begeleiding.
 • De juridische kader. De Academy valt onder de CROHO van de Voltijd opleidingen, wat flexibilisering bemoeilijkt.
 • Flexibel onderwijs vraagt veel van docenten. De verschillende studenten tonen op verschillende manier aan dat ze een leeruitkomst hebben behaald. Zie onderstaand ook een link naar het Webinar “Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?”.
 • De huidige systemen ondersteunen flexibel onderwijs onvoldoende. Flexibel onderwijs biedt veel keuzes, welke ook goed bijgehouden moeten worden in de systemen.
 • Binnen het publiek gefinancierd onderwijs kunnen nog geen deelcertificaten uitreiken.
 • Hoe definiëren we ‘Studiesucces’ binnen het flexibel deeltijd onderwijs’? Is een student die na 4 modules stopt, omdat de promotie binnen is, minder succesvol dan een student die wel een Bachelor diploma behaalt?
 • Er vindt een verandering plaats in de kenmerken van de studentpopulatie. De visie, het adviesrapport en de basisprincipes gaan uit van werkenden die al geruime tijd een baan hebben, die hun expertise en vaardigheden kunnen inbrengen tijdens de opleiding. Echter in de praktijk heeft 70% van de instromers geen werkervaring. Met als beredenering het is momenteel makkelijker om een baan te vinden en de werkgever is bereid om de opleiding te betalen.

Edwin Versluis, manager Post-HBO-onderwijs van het Instituut voor Lerarenopleiding en projectleider pilot microcredentials bij de hogeschool Rotterdam, verschaft de deelnemers meer inzicht in de pilot Microcredentials.

Pilot Microcredentials
Een aantal leuke feitjes: gestart in 2021, 34 hoger onderwijs instellingen doen mee, post-initieel onderwijs voor de werkende professionals, de pilot valt nu onder Npuls waarbij SURF faciliteert, microcredentials worden vastgelegd in het platform Edubadges van SURF.

Microcredentials
Een microcredential is een digitaal certificaat voor een zelfstandig af te ronden onderwijseenheid met een grootte van 3 – 30 EC met accreditatiewaardig niveau, kwaliteitskeurmerk en een erkende waarde voor de doelgroep professionals. De microcredential aanbod binnen de hogeschool is gebaseerd op vraag vanuit de markt. Hiervoor wordt geen nieuw onderwijs ontwikkelt, maar een samenstelling gemaakt van leeruitkomsten uit het curriculum van een bestaande associate degree opleiding of een bachelor.

De hogeschool is gestart met 7 microcredential trajecten voor 1 bij de Career Academy en 6 bij de Leraren opleidingen (met name gericht op startende docenten). Goed nieuws! CvB heeft juni 2023 fiat gegeven om het aantal microcredential trajecten te verdubbelen. Dit betekent dat voor energietransitie ook microcredentials komen op basis van de vraag vanuit de markt.

Wat staat er op een microcredential?

 • Verworven leeruitkomsten
 • Indicatie niveau op basis van NLQF
 • Indicatie van de omvang op basis van ECTS
 • Behaalde resultaat
 • Het landelijk kwaliteitskader
 • Aanvullende informatie, zoals de goedkeuring examencommissie.

In het afgelopen studiejaar 2022-23 zijn 50 microcredentials digitaal uitgereikt! Hier wordt altijd een feestelijk moment van gemaakt. Met de verdubbeling van de microcredential trajecten verwacht de hogeschool volgend jaar 100 tot 150 microcredentials uit te gaan reiken.

Microcredentials geven de werkende professionals de mogelijkheid om een kleiner stuk onderwijs met waarde te volgen en tegelijkertijd worden ze verleidt om naar de opleiding te kijken waar de microcredential een onderdeel van is.

Aandachtspunten

 • Nog niet opgenomen in de WHW. Wel hebben we met elkaar een kwaliteitskader vastgesteld.
 • Examencommissie vanaf de start betrokken om de kwaliteit van de microcredentials te borgen.
 • Pilot – dus eindig.
 • Edubadges vs microcredentials. Alle binnen de dienst Edubadges uitgegeven digitale certificaten worden ook wel edubadges genoemd. En zitten in het publieke domein, zonder studiepunten. Een in het kader van de pilot uitgegeven microcredential die via de dienst is uitgegeven is dus een bijzondere vorm van een Edubadge, die voldoet aan het kwaliteitskader van de pilot. En zit in het private domein, met studiepunten en EQF niveau-aanduiding 5 of 6.
 • Onderwijslogistiek en -systemen, de professionals moeten op een correcte manier een account krijgen. De systemen zijn nog niet klaar voor flexibel onderwijs als microcredentialing

Binnen LLO wordt microcredentials steeds vaker benoemd, wat de erkenning en herkenning vergroot. Dit momentum moeten we vasthouden en vooral doorpakken met flexibel onderwijs!

De presentatie kun je hier terugvinden.

Webinarreeks
Van de reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? hebben al drie webinars plaatsgevonden. Lees verder voor een overzicht:

Tijdens het 1e Webinar “Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen.” op 17 april 2023 hebben Milou van Harsel (Avans), Esther van der Stappen (Avans) en Tjark Huizinga (Saxion) de deelnemers meegenomen in de wereld van keuzes maken door studenten en het begeleiden en ondersteunen van studenten om tot passende keuzes te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

En tijdens het 2de Webinar “Hybride leeromgevingen, aansluiten op leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld in het MBO” op 23 juni 2023 hebben we de hybride leeromgevingen besproken. Kathinka van Doesum (practoraat Research Lab) en Jantje Timmerman (practoraat Leven Lang Flex) hebben de deelnemers meer verteld over het onderzoek naar de beleving van docenten en onderwijsontwerpers, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Het 3de Webinar “Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?” vond plaatst op 27 september 2023. Tijdens dit Webinar gaat over hoe responsief gedrag van docenten eruitziet, wat eraan ten grondslag ligt en welke ondersteuningsbehoeften zij zelf hebben. Dat is belangrijk, want goed onderwijs, welbevinden en werkplezier vragen om een positieve balans tussen de behoeften van studenten en die van docenten.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Tot slot tijdens het 4de Webinar “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?” op 4 september 2023 hebben we flexibilisering van onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief besproken. Roel Grol en Elvira Folmer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) namen de deelnemers mee in de wereld van de docent als ontwerper van flexibel onderwijs en bijbehorende stappen die je met elkaar kunt zetten om hiertoe te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Het 6de Webinar “Persoonlijk Leren moet je creëren?!” vindt plaats op 1 november 2023. In dit Webinar gaan we dieper in op gepersonaliseerd en persoonlijk leren. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties