De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 10: Gepersonaliseerd leren in blended leeromgevingen

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 10 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Opkomende modellen, platforms en gerelateerde mogelijkheden om gepersonaliseerd leren te implementeren in het hoger onderwijs.

Jean Jamin heeft het tiende artikel in deze reeks voor je uitgekozen. Jean is consultant in het team onderwijsinnovatie van Fontys Hogeschool.

Alamri, H. A., Watson, S. L., & Watson, W. H. (2021). Learning Technology Models that Support Personalization within Blended Learning Environments in Higher Education. TechTrends65(1), 62–78. https://doi.org/10.1007/s11528-020-00530-3

Wat je in dit artikel leest

Dit artikel beschrijft de resultaten van een integratief literatuuronderzoek naar modellen die personalisering van het leertraject van de student ondersteunen binnen blended leeromgevingen in het hoger onderwijs. Op basis van 84 geselecteerde studies, rapportages, dissertaties, etc. worden drie in het artikel zo genoemde ‘modellen’ gevonden die individueel of in combinatie met elkaar personalisering van de studie kunnen ondersteunen in een blended leeromgeving: digitale badges (micro-credentials), adaptieve leertechnologie en competentiegericht leren. Het artikel duidt de modellen met betrekking tot hun kwaliteiten, sterktes en zwakten en geeft voorbeelden van organisaties die de modellen gebruiken.

Ook gaat men in het artikel in op de trend richting meer gepersonaliseerd hoger onderwijs en de voordelen daarvan. En verder op de gevonden uitdagingen, barrières, theoretische en praktische implicaties van de implementatie van een gepersonaliseerde leerbenadering in het hoger onderwijs. Er wordt een beeld geschetst van een complexe uitdaging waarbij we nog maar aan het begin staan. Tot slot worden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek besproken.
 

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

In het artikel wordt geprobeerd via literatuuronderzoek twee vragen te beantwoorden:
1) Welke opkomende (technologie)modellen kunnen personalisatie in het hoger onderwijs ondersteunen? En:
2) Wat zijn de potentiële voordelen en uitdagingen van het integreren van gepersonaliseerde (leertechnologie)modellen in het hoger onderwijs?

In het hoger onderwijs zet de trend naar meer gepersonaliseerd leren onmiskenbaar door. Onder de noemer van talentgericht onderwijs, flexibel onderwijs of gepersonaliseerd onderwijs verlaten we langzamerhand het one-size-fits-all onderwijs ten gunste van onderwijs dat uitgaat van de individuele leerbehoeften van de student.

Dit artikel biedt aanknopingspunten, hoewel de inschatting is dat het nog een hele klus is om werkelijk te groeien naar gepersonaliseerd leren. Het literatuuronderzoek heeft heel wat voorbeelden gevonden van stappen in de goede richting. Deze worden expliciet genoemd met voorbeelden van de betreffende organisaties. De voorbeelden kunnen een basis zijn voor verder onderzoek. Dat is dan ook een expliciete aanbeveling van de auteurs: er is volgens hen veel meer onderzoek nodig en het artikel geeft daarvoor suggesties. Eén conclusie wordt in het artikel in ieder geval al getrokken: zonder leertechnologie is het nauwelijks mogelijk tot adequate personalisering te komen.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Is er in jouw praktijk sprake van flexibilisering of uitgaan van individuele leerwensen van studenten? Zo ja: welke aanknopingspunten of herkenning vind je in het artikel of de aangehaalde bronnen?
Wat vind je? Moeten we personaliseren of niet (en waarom)?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

The science behind Blended Learning | Part 10: Learning Technology Models that Support Personalization within Blended Learning Environments in Higher Education

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: Emerging models, platforms, and related opportunities to implement personalized learning in higher education settings

Jean Jamin has selected the 10th article in this series for you. Jean is a consultant in the educational innovation team at Fontys University of Applied Sciences.

Alamri, H. A., Watson, S. L., & Watson, W. H. (2021). Learning Technology Models that Support Personalization within Blended Learning Environments in Higher Education. TechTrends65(1), 62–78. https://doi.org/10.1007/s11528-020-00530-3

What to expect in this article

This article describes the results of an integrative literature review of models that support personalization of student learning within blended learning environments in higher education. Based on 84 selected studies, reports, dissertations, etc., three 'models' – as such referred to in the article – are found that individually or in combination with each other can support personalization of studying in a blended learning environment: digital badges (micro-credentialing ), adaptive learning technology and competence-based learning. The article identifies the models with regard to their qualities; strengths and weaknesses and gives examples of organizations where they are used.

The trend towards more personalized higher education and its benefits are discussed, as well as the challenges, barriers, theoretical and practical implications of implementing a personalized learning approach in higher education. It paints the picture of a complex challenge in which we are only at the beginning. Finally, recommendations for future research are discussed.

Why we think this article is a must-read

The article attempts to answer two questions through a literature review:
1) Which emerging (technology) models can support personalization in higher education? And:
2) What are the potential benefits and challenges of integrating personalized (learning technology) models in higher education?

In higher education, the trend towards more personalized learning is undeniable. Labeled talent-oriented education, flexible education or personalized education, efforts are being made to gradually abandon one-size-fits-all education in favor of education that is based on the individual learning needs of the student.

This article provides starting points. Although it is suggested that it is still quite a challenge to really grow towards personalized learning; in the review many good practices have been found. These are mentioned with examples of the organizations concerned. If desired, they can be further researched. That is also an explicit recommendation: according to the article, much more research is needed and the article provides suggestions for this. In any case, a conclusion is already drawn in the article: without learning technology it is hardly possible to achieve adequate personalization.

How does this align with your teaching practice?

Is there flexibilisation in your curriculum and is it based on the individual learning wishes of students? If so, what points of reference or recognition do you find in the article or the cited sources?
What do you think? Should we personalize or not (and why)?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Photo by Tobias Aeppli via Pexels.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties