De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 9: Het studentenperspectief op leren in een actieve en blended onderwijscontext

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 9 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: de ervaringen van studenten met leren in een actieve en blended learning context.

Jean Jamin heeft het 9e artikel in deze reeks voor je uitgekozen. Jean is consultant in het team onderwijsinnovatie van Fontys Hogeschool.

Armellini, A., Teixeira Antunes, V., & Howe, R. (2021). Student perspectives on learning experiences in a higher education active blended learning context. TechTrends, 65(4), 433-443. https://doi.org/10.1007/s11528-021-00593-w

Wat je in dit artikel leest

Dit artikel geeft een beeld van de ervaringen van studenten met ‘Active Blended Learning’ (ABL) bij een aantal universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. In de context van een universiteitsbrede invoering van ABL is onderzocht welke factoren studenten bij het leren ervaren als helpend en welke als belemmerend. Op basis van een thematische analyse zijn gegevens verzameld over leerervaringen, sociale ervaringen en de door studenten ervaren ondersteuning.

In het artikel wordt ABL toegelicht, zoals de sociaal-constructivistische opzet, de fysieke leeromgeving (zonder collegezalen), het werken met studententeams, partnerschappen tussen studenten en docenten, en verbinden van praktijk en theorie. De auteurs gaan in op het actieve en het blended aspect van ABL. Ook beschrijven zij de methodologie van het onderzoek en de bevindingen van de studenten. Studenten waarderen bijvoorbeeld regelmatige synchrone en asynchrone interactie met peers, docenten en de inhoud die mogelijk wordt gemaakt door de opzet en inzet van digitale middelen. Studenten zien bovendien een belangrijke rol weggelegd voor de tutor. Ondersteuning wordt niet alleen als belangrijk gezien in academische zin maar ook met betrekking tot studentenwelzijn. Ook de belemmeringen komen aan bod. Zo is het gebruik van technologie niet optimaal en wordt ook kritisch gekeken naar de bijdragen van de studenten zelf.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

In dit relatief recente artikel is het studentperspectief het voornaamste uitgangspunt en dat maakt het interessant. Tegelijk is het onderzoek zodanig opgezet dat er lessen geleerd kunnen van een implementatietraject waarbij uitdrukkelijk is gekozen voor blended learning. Het artikel roept waarschijnlijk herkenning op en bevat daarmee aanknopingspunten voor de eigen situatie. Velen van ons in het hoger onderwijs hebben immers dagelijks te maken met aspecten als leren met en in de praktijk, gebruik maken van peers, verbinden van synchroon en asynchroon online en fysiek leren, de leeromgeving, de rol van de docent en het gedrag van de student. Het expliciet gebruiken – of toevoegen, zo je wilt – van actief leren aan blended learning maakt het artikel ook interessant.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

In hoeverre is blended learning bij jou actief leren? Wat vinden jouw studenten van het toepassen van blended learning? Gebruik je blended learning om de verbinding met de praktijk te vergroten? Dit zijn allemaal vragen die zich opdringen naar aanleiding van dit artikel. En meer algemeen: welke lessen trek jij uit dit onderzoek voor je eigen situatie?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

The science behind Blended Learning | Part 9: Student perspectives on learning experiences in a higher education active blended learning context.

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month's article

Jean Jamin has selected the 9th article in this series for you. Jean is a consultant in the educational innovation team at Fontys University of Applied Sciences.

Armellini, A., Teixeira Antunes, V., & Howe, R. (2021). Student perspectives on learning experiences in a higher education active blended learning context. TechTrends, 65(4), 433-443. https://doi.org/10.1007/s11528-021-00593-w

What to expect in this article

This article deals with the experiences of students with 'Active Blended Learning' (ABL) at a number of universities in the United Kingdom. In the context of a university-wide introduction of ABL, a study was conducted into which factors students consider to be either helpful or unhelpful to their learning process. Based on a thematic analysis, data was collected on learning experiences, social experiences and the support experienced by students.

The article explains ABL: the social-constructivist design, the physical learning environment (without lecture halls), working with student teams, partnerships between students and teachers and connecting practice and theory. The active aspect of ABL and the blended aspect are both addressed.

It describes the research methodology and the students’ findings. For example, students appreciate regular synchronous and asynchronous interactions with peers, lecturers, and the content made possible by the design and use of digital resources. Students see an important role for the tutor. Support is not only regarded important in an academic sense, but also aimed at student well-being. A picture emerges in which the obstacles are addressed as well. For example, the use of technology is not perceived as optimal and the students’ own contributions are also critically examined.

Why we think this article is a must-read

The article, which was published fairly recently, mainly deals with the students’ perspective. At the same time, the research is set up in such a way that lessons can be learned with regard to an implementation process of blended learning in general. The article will evoke recognition in many professionals in higher education on various aspects. Thus, it may contain suggestions for their own situation. Learning with and in practice, working and learning with peers, connecting synchronous and asynchronous online and physical learning, the learning environment, the role of the lecturer and the behaviour of the student, are issues that many in higher education deal with on a daily basis. Finally, the explicit use of – if not the addition of – active learning to blended learning makes this an interesting article.

How does this align with your teaching practice?

To what extent is blended learning also active learning in your situation? What do your students think of the use of blended learning? Do you use blended learning to better connect theory and practice? These are all questions that arise from this article. And more in general: What lessons can you learn from this research, for your own situation?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Photo by Joel Fulgencio via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties