Terugblik van het Webinar “Flexibel onderwijs organiseren voor een optimale studentbeleving doe je samen”

Op 13 december 2023 hebben we het 7de Webinar “Flexibel onderwijs organiseren voor een optimale studentbeleving doe je samen” van de reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? georganiseerd. We hebben het jaar afgesloten met het change thema Student Journey. Met dit thema werkt Hogeschool Utrecht (HU) aan haar ambities ‘studentsucces’ en ‘leven lang ontwikkelen’ met als doel de beleving van studenten tijdens hun hele studietijd aan de HU te verbeteren.

Tijdens het webinar belichten Wim van der Pol (directeur Marketing & Communicatie en opdrachtgever voor Student Journey) en Freddi Bouwman (chief product owner Student Journey) de organisatorische kant van het realiseren van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

Kijk hier het Webinar terug

Het instellingsplan van de HU bestaat uit de volgende ambities:

 • missiegedreven opgaven
 • studentsucces
 • leven lang ontwikkelen
 • HU-gemeenschap
 • digitalisering

De ambitie studentsucces is vertaald naar het change thema Student Journey. Dit is een HU-breed thema; onderwijs en diensten komen hierin samen.

Klik hier om de animatie over het change thema Student Journey te bekijken.

Change thema Student Journey
Wim en Freddi vertellen meer over hoe het thema is georganiseerd. Student Journey bestaat uit 3 themalijnen:

 1. Studentroutes – flexibel en gepersonaliseerd onderwijs
 2. Student Experience – optimale dienstverlening en studentbeleving vanuit het principe ‘moeiteloos en naadloos’
 3. Student Analytics – monitoren, meten en benoemen van verbeterpunten van de studentbeleving – de klantreis.

De ambities van Student Journey zijn groot en complex om te realiseren. Daarom is hiervoor een grote themaorganisatie ingericht. Per themalijn zijn een aantal teams samengesteld om de kernprocessen en producten te realiseren die nodig zijn om de Student Journey te verbeteren. De organisatie bestaat uit 7 productieteams en een ontwerpteam voor de integrale samenhang.

De HU heeft gekozen voor een agile werkwijze om enerzijds snel tot resultaten te komen en anderzijds snel feedback te ontvangen van studenten en andere stakeholders. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken dedicated samen met focus op de producten.

Ook heeft de HU gekozen voor een kort-cyclische werkwijze (sprints). Dit betekent dat de teams elke 4 weken een oplevering hebben van concrete resultaten (reviews).

Het creëren van een goede governance, 'de goede setting’ en werkstructuur is essentieel voor de teams. Het geeft hun rust en focus op het werk en zorgt onderweg voor snelle feedback en reflectie op de opgeleverde resultaten, de werkwijze en samenwerking, en de gemaakte strategische keuzes.  

De HU heeft ook volop geïnvesteerd in het integraal ontwerp van de Student Journey vanuit vier perspectieven:

 1. User experience – wat is de studentbeleving? Welke behoeften heeft de student? Om hier antwoord op te geven is gebruikgemaakt van o.a. personas, customer journeys, storyboards, service blueprints, wireframes en design thinking.
 2. Onderwijsbeleid en informatiemodel – wat is de visie op het onderwijs van de toekomst? Wat betekent dit voor het onderwijsaanbod? Welke modellen zijn nodig voor de inrichting van de ondersteunende processen en systemen?
 3. Architectuur – dit perspectief heeft bijgedragen aan het doorgronden van de complexiteit op alle lagen van de organisatie (beleid, organisatie, processen en systemen).
 4. Procesmanagement – ondersteunt bij het ontwerpen voor de toekomst en zorgt voor verbinding met de huidige manier van werken en waar geoptimaliseerd kan worden.

Producten van change thema Student Journey
De themalijn Student Experience is onderverdeeld in 3 onderdelen:
1.     Student worden, bestaat uit o.a. de volgende episodes:

 • oriëntatieproces van de studiekeuzen

 • voorlichting/ open dag

 • tot en met aanmelden
  Door de coronamaatregelen was het niet meer mogelijk om fysieke open dagen te organiseren. Hoe kan je dan voldoen aan de behoefte van de studiekiezer? De HU heeft een aantal online voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De studiekiezer had de mogelijkheid om gedurende 3 weken verschillende bijeenkomsten bij te wonen. Op die manier kon hij/zij verschillende voorlichtingen volgen. 

2.     Student zijn – om de communicatie richting de HU-studenten te verbeteren wordt een platform ontwikkeld waar de student alle benodigde informatie kan vinden. Het platform bestaat uit een navigatiestructuur, zoekfunctie en relevante informatie.

3.     Student blijven (LLO & professional)

Themalijn student analytics heeft een instrumentarium ontwikkeld voor de meting en monitoring van de beleving van de studenten en de verbeteringen die in de Student Journey zijn doorgevoerd. Daarmee kunnen nieuwe mogelijke verbeterpunten terug worden gegeven aan de HU, om van te leren en vervolgens de processen verder te optimaliseren en daarmee de beleving van de student te verbeteren. Dit creëert een basis voor continu verbeteren voor de komende jaren.

Een belangrijk onderwerp bij de themalijn Studentroutes is verdieping op de onderwijsvisie. Wat betekent dit voor een student die cyclisch wil studeren? Wat betekent de toenemende variatie in het  onderwijsaanbod in het kader van LLO? Hiervoor hebben de HAN, CHE, HU en Hanzehogeschool Groningen een model ontwikkeld om de systemen en processen te kunnen (her)inrichten, en zo toekomstige studentroutevariaties mogelijk te maken. De systeemleveranciers zijn ook begonnen om het model vorm te geven in hun systemen.

Een ander aandachtspunt is: hoe ontwikkelen we onderwijs voor de toekomst? Om flexibel, gepersonaliseerd en multidisciplinair onderwijs mogelijk te maken, dient bij het ontwerp van het onderwijs andere keuzes gemaakt te worden dan nu vaak het geval is. Daarom zijn de ontwerpkeuzes voor flexibel onderwijs opgesteld en worden handreikingen ontwikkeld voor de onderwijsontwikkelaars, voor bijvoorbeeld het beschrijven van leeruitkomsten, de ontwerpkeuzes ‘Toetsmomenten’ en ‘Blended learning’, etc.

Binnen deze themalijn is ook het proces Studieplanning geoptimaliseerd. Met de nieuwe studieplanner kiest, organiseert, plant en wijzigt een student zijn persoonlijke studieroute, op basis van eigen wensen en behoeften. Een begeleider van de HU begeleidt hem daarin. Die adviseert bijvoorbeeld over vaste, aanbevolen of vrije routes.

Resultaten waar de HU trots op is!
Vanaf 2020 is duidelijk een groei te zien in de instroom van studenten en de student is beter in staat om een keuze te maken.

Wil je ook aan slag met het change thema Student Journey? Denk dan aan:

 • Focus op klantwaarde en stel de student centraal.
 • Zorg voor een heldere governance en besluitvorming.
 • Investeer in een integraal inhoudelijk ontwerp en strategie.
 • Heb aandacht voor multidisciplinaire samenwerking en professionaliteit.
 • Meet de gerealiseerde klantwaarde. Meten is tenslotte weten!

De presentatie kun je hier terugvinden.

Webinarreeks
Van de reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? hebben al 6 webinars plaatsgevonden. Lees verder voor een overzicht:

Tijdens het 1e Webinar “Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen.” op 17 april 2023 hebben Milou van Harsel (Avans), Esther van der Stappen (Avans) en Tjark Huizinga (Saxion) de deelnemers meegenomen in de wereld van keuzes maken door studenten en het begeleiden en ondersteunen van studenten om tot passende keuzes te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

En tijdens het 2de Webinar “Hybride leeromgevingen, aansluiten op leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld in het MBO” op 23 juni 2023 hebben we de hybride leeromgevingen besproken. Kathinka van Doesum (practoraat Research Lab) en Jantje Timmerman (practoraat Leven Lang Flex) hebben de deelnemers meer verteld over het onderzoek naar de beleving van docenten en onderwijsontwerpers, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Het 3de Webinar “Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?” vond plaatst op 27 september 2023. Tijdens dit Webinar gaat over hoe responsief gedrag van docenten eruitziet, wat eraan ten grondslag ligt en welke ondersteuningsbehoeften zij zelf hebben. Dat is belangrijk, want goed onderwijs, welbevinden en werkplezier vragen om een positieve balans tussen de behoeften van studenten en die van docenten.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Tijdens het 4de Webinar “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?” op 4 september 2023 hebben we flexibilisering van onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief besproken. Roel Grol en Elvira Folmer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) namen de deelnemers mee in de wereld van de docent als ontwerper van flexibel onderwijs en bijbehorende stappen die je met elkaar kunt zetten om hiertoe te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Het 5de Webinar “Voltijd Verleden Tijd?!” vond plaats op 3 oktober 2023. Tijdens het webinar hebben Steph Lausberg en Edwin Versluis de deelnemers meengenomen in hun reis van de afgelopen jaren langs de thema’s Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het implementeren van flexibel (deeltijd) onderwijs en microcredentials en de daarbij horende keuzemogelijkheden van studenten en werkende professionals

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Tot slot vond het 6de Webinar: “Persoonlijk Leren moet je creëren?! plaat op 1 november 2023. Tijdens het webinar vertellen Anne Marie van Rooijen (practor Persoonlijk Leren) en Andrea Klaeijsen (practor Gepersonaliseerd Leren) de deelnemers meer over hun gedeelde ambitie: onderzoekend werken aan onderwijs waarin studenten uitgedaagd worden om meer vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties