De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 11: Hoe studenten meer regie nemen in hun leerervaring

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 11 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: het PEBIL model voor blended learning (personalized, evidence-based and inclusive learning) beschrijft hoe digitale technologie effectief online en offline ingezet kan worden.

Natasa Brouwer heeft dit artikel in de reeks voor je uitgekozen. Natasa is senior consultant bij de het Teaching and Learning Centre Science, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam (UvA).

Hassoulas, A., de Almeida, A., West, H., Abdelrazek, M., & Coffey, M. J. (2023). Developing a personalised, evidence-based and inclusive learning (PEBIL) model of blended learning: A cross-sectional survey. Education and Information Technologies, 1-18.
https://doi.org/10.1007/s10639-023-11770-0

Wat je in dit artikel leest

Dit artikel beschrijft een studie naar de ervaringen van studenten met e-learning resources (ELR's) in blended learning. Het doel was om te definiëren wat studenten tegenwoordig nodig hebben om effectief te kunnen leren. Uit de studie kwam naar voren dat alle studenten vonden dat een goede ELR interactief en engaging moet zijn, dat ELR's actief leren moeten stimuleren en dat ze studeren  op eigen tempo moeten faciliteren. Daarnaast moet een ELR de content op een bondige manier presenteren en het mogelijk maken dat studenten de informatie kunnen vasthouden. Wat dit precies inhoudt, kan verschillend zijn per student en kan met de tijd veranderen.

De auteurs hebben bovendien een nieuw model voor blended learning ontwikkeld: het PEBIL-model. PEBIL staat voor Personalized, Evidence-based, Inclusive Learning. Dit model stimuleert docenten om na te gaan wat hun studenten nodig hebben om te leren en welke tools ze gebruiken in verschillende situaties. Op deze manier kunnen docenten rekening houden met individuele verschillen van studenten. Uit deze studie is ook gebleken dat studenten expliciet een variatie aan methoden verwachten en dat ELR's persoonlijk onderwijs niet volledig moeten vervangen.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Dit artikel introduceert een nieuw model voor blended learning, het PEBIL-model. Dat is ontwikkeld op basis van bekende onderwijskundige principes en neemt de noodzaak voor evidence-based werken in het hoger onderwijs in acht. Door evidence-based te werken blijft het mogelijk om gepersonaliseerd en inclusief onderwijs aan te bieden.

Goed gestructureerde blended learning stelt studenten in staat om in hun eigen tempo te leren, op een tijdstip naar keuze. Het zorgt er bovendien voor dat studenten meer aan het roer staan, in plaats van simpelweg een passagier te zijn in hun eigen leerervaring en passief deelnemen aan de activiteiten. De auteurs benadrukken vier cruciale eigenschappen van e-learning resources (ELR's) waar studenten tevreden over moeten zijn om effectief te kunnen leren: (1) interactiviteit, (2) engagement, (3) geschikte lengte en complexiteit van het materiaal en (4) stabiele kwaliteit van het materiaal, bijvoorbeeld geen verouderde informatie.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Herken je dit op je eigen instelling? Voldoet blended learning bij jouw instelling aan het PEBIL-model? Zo ja, hoe wordt dit geëvalueerd?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

Omslagfoto door Dan Cristian Pădureț via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 11: How students take more direction in their learning experience

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: PEBIL (Personalized, evidence-based and inclusive learning) model for blended learning enables effective application of digital technologies both online and offline.

Natasa Brouwer selected this article in the series. Natasa is a senior consultant at the Teaching and Learning Centre Science, Faculty of Science, University of Amsterdam.

Hassoulas, A., de Almeida, A., West, H., Abdelrazek, M., & Coffey, M. J. (2023). Developing a personalised, evidence-based and inclusive learning (PEBIL) model of blended learning: A cross-sectional survey. Education and Information Technologies, 1-18.
https://doi.org/10.1007/s10639-023-11770-0

What to expect in this article

This article describes a study on the experiences of students with e-learning resources (ELRs) in blended learning. The aim was to define what students currently need to learn effectively. All students found that a good ELR should be interactive and engaging, and that ELRs should stimulate active learning and facilitate studying at their own pace. In addition, an ELR should present content in a concise way and enable students to consolidate information. What this means exactly can differ per student and can change over time.

The authors have developed a new model for blended learning, the PEBIL (Personalized, Evidence-based, Inclusive Learning) model, which encourages teachers to investigate what their students need to learn and what tools they use in different situations, taking into account individual differences. This study also revealed that students explicitly expect a variety of methods and that ELRs should not completely replace in-person teaching.

Why we think this article is a must-read

This article introduces a new model for blended learning, the PEBIL (Personalized, Evidence-based, Inclusive Learning) model, which is developed based on well-known educational principles and takes into account the need for evidence-based higher education. By working in an evidence-based way, it remains possible for the lecturers (institutions) to offer personalized and inclusive education.

Well-structured blended learning allows students to learn at their own pace at a time of their choosing and prevents students from simply being a passenger in their own learning experience and passively participating in the activities. The authors emphasize four crucial characteristics of e-learning resources (ELRs) that students must be satisfied with to effectively learn: (1) interactivity, (2) engagement, (3) appropriate length and complexity of the material, and (4) stable quality of the material, for example, no outdated information.

How does this align with your teaching practice?

Do you recognize this in your institution? Does blended learning education at your institution comply with the PEBIL model? If yes, how do you evaluate this?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties