De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 13: Studiesucces verhogen met behulp van peer-learning zelfregulatiestrategieën

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 13 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Het faciliteren van peer-learning zelfregulatiestrategieën biedt studenten de gelegenheid meer betrokken te zijn bij het eigen leerproces en hun studiesucces te verhogen.

Bianca van der Aalst heeft dit artikel gekozen. Ze is Blended Learning Coach bij Fontys Mens en Gezondheid en voorzitter van de SURF Special Interest Group (SIG) Blended Learning.

R. A. Rasheed, A. Kamsin & N. A. Abdullah. An Approach for Scaffolding Students Peer-Learning Self-Regulation Strategy in the Online Component of Blended Learning. IEEE Access, vol. 9, pp. 30721-30738 (2021) doi: 10.1109/ACCESS.2021.3059916.

Wat je in dit artikel leest

In dit artikel staat een experiment centraal waarbij een aanpak onderzocht is voor het aanbieden van peer-learning zelfregulatiestrategieën in een blended leeromgeving. De onderzoekers hebben een experiment uitgevoerd onder een groep van 120 derdejaarsstudenten Software Engineering.

Bij deze aanpak worden peergroepen gevormd op basis van het leerpotentieel van de individuele studenten en de affiniteit die zij met de groep hebben. Daarnaast worden in het onderwijsontwerp groepsinteracties gestimuleerd die peer-learning in kleine groepen faciliteren en stimuleren en worden er incentives aangeboden om sociaal gedrag te stimuleren.

Het onderzoek laat zien dat effectieve online zelfregulatiestrategieën voor peer-learning bestaan uit het voorbereiden en inspireren van studenten om daarmee te voorkomen dat zij ‘sociaal luieren’ en weigeren deel te nemen. Anderzijds is het van belang studenten te faciliteren en volledig te betrekken bij de daadwerkelijke online peer-learning discussie. Het experiment laat volgens de onderzoekers significante verbeteringen zien in de prestaties van studenten bij gebruik van deze aanpak.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Hoewel het een kleinschalig experiment is en dus verder onderzoek behoeft, snijdt het een interessant onderwerp aan. Een van de uitdagingen bij het ontwerpen en uitvoeren van effectief blended onderwijs is de moeite die studenten hebben met de zelfregulatie van hun leerproces, terwijl dit bepalend is voor het succes in het online component van blended learning.

In dit artikel wordt deze uitdaging door de onderzoekers gekoppeld aan de kracht en meerwaarde van peer-learning zoals in eerder onderzoek is aangetoond. Peer-learning kan op zijn beurt juist betrokkenheid onder studenten verhogen, cognitieve verwerking verbeteren en het zelfvertrouwen van studenten vergroten.

Hoe sluit dit aan op jouw onderwijspraktijk?

Herken je de moeite die studenten hebben zelfregulatie van het leerproces met name in het online gedeelte van het blended onderwijs? Zie je mogelijkheden om dit met dit systeem aan te pakken? Heb je hier zelf al ervaring mee of een experiment mee gedaan? Zo ja, zijn de resultaten vergelijkbaar?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

Foto door Dan Cristian Pădureț via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 13: Increasing study success using peer-learning self-regulation strategies

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: Facilitating peer learning self-regulation strategies enables students to get involved in their learning process and improve their academic performance.

Bianca van der Aalst has selected this month's article. She is a Blended Learning Coach at Fontys University of Applied Sciences and Chair of the SURF Special Interest Group (SIG) Blended Learning

Rasheed, R. A., Kamsin, A., & Abdullah, N. A. (2021). An approach for scaffolding students peer-learning self-regulation strategy in the online component of blended learning. IEEE Access, 9, 30721-30738. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3059916

What to expect in this article

This article describes a study of a novel approach for scaffolding student peer-learning self-regulation strategies in a blended learning environment. The researchers conducted an experiment among a group of 120 third-year Software Engineering students.

In this approach peer groups are formed based on the learning potential of the individual students and their affinity  with the group. In addition, the educational design encourages group interactions that facilitate and stimulate peer learning in small groups. Incentives are provided to encourage social behavior.

The research shows that effective online self-regulation strategies for peer learning consist of preparing and inspiring students to avoid 'social lazyness' and refusal to participate. It is important to facilitate and fully involve students in the actual online peer-learning discussion. The results show significant improvements in students’ academic performance when using this approach.

Why we think this article is a must-read

Although it is a small-scale experiment and therefore requires further research, it raises an interesting topic. One of the challenges in designing and implementing effective blended education is the difficulty students have with self-regulating their learning process, while this determines success in the online component of blended learning.

In this article, the researchers link this challenge to the power and added value of peer learning. In this article, the researchers link this challenge to the power and added value of peer learning as shown in previous research. Peer learning, in turn, can increase student engagement, improve cognitive processing and increase students' self-confidence.

How does this align with your teaching practice?

Do you recognize the difficulty students have in self-regulating the learning process, especially in the online part of blended education? Do you see possibilities to address self-regulation with this teaching strategy? Do you maybe have any experience or experiment with this yourself? If yes, are your observations comparable?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties