Terugblik van het Webinar “Npuls, wendbaar georganiseerd onderwijs”

We hebben de webinar reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? weer hervat in het nieuwe jaar. Op woensdag 24 januari 2024 hebben we het 8e Webinar “Npuls, wendbaar georganiseerd onderwijs” georganiseerd.

Npuls werkt mee aan een sector die hoogwaardig onderwijs verzorgt, dat doorlopend wordt geactualiseerd. Om instellingen daartoe in staat te stellen, wordt gewerkt aan sectorbrede afspraken en standaarden, zodat het onderwijsaanbod sneller ontwikkelt kan worden en grotere verscheidenheid aan leerpaden gefaciliteerd kunnen worden. De transformatiehub wendbaar georganiseerd onderwijs richt zich binnen Npuls in het bijzonder op de randvoorwaarden die dit mogelijk maken.

Tijdens het webinar nemen de drie aanvoerders van de hub (Ulrike Wild, Ashwin Brouwer en Bram van der Kruk) jullie mee in de ontwikkelingen en plannen van de transformatiehub. De volgende thema’s staan centraal:

 • Studentmobiliteit
 • Microcredentials
 • Eduwallet

Kijk hier het Webinar terug

Maar eerst een stap terug, wat is Npuls?
Npuls is het landelijk Groeifondsprogramma van SURF (penvoerder), de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. OCW en NRO zijn ook betrokken bij het programma. In het programma werkt Npuls om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten én de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren.  

Wendbaar georganiseerd onderwijs
De transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs heeft een ambitie, die wel indrukwekkend genoemd mag worden. Namelijk: Een wendbaar en goed georganiseerd onderwijssysteem kan op een slimme manier een grote verscheidenheid aan leerwegen faciliteren en snel en adaptief inspelen op wensen van de lerende, de arbeidsmarkt en maatschappelijke transities. Dat vraagt om een onderwijsorganisatie die wendbaar en efficiënt is georganiseerd, op stelsel- en instellingsniveau.

Dus in het kader van Leven lang ontwikkelen lerenden de mogelijkheid bieden om gebruik te kunnen maken en verzilveren van alle aangeboden onderwijs gedurende zijn of haar loopbaan.

Thema 1: Studentmobiliteit
Met dit thema wil de hub studenten de mogelijkheid bieden om een onderwijseenheid bij een andere onderwijsinstelling te volgen. Om dit te kunnen realiseren werkt de hub aan de adoptie van het platform eduXchange waar instellingen hun onderwijseenheden voor elkaar kunnen ontsluiten en meer mogelijkheden creëren voor hun studenten om leerwegen samen te stellen.

EduXchange
Momenteel worden 3 componenten ontwikkelt in de pilotomgeving; oriënteren en inschrijven op vak- en minorenaanbod en terugkoppeling van de behaalde studieresultaten.

Twee allianties zijn actief betrokken bij de pilot:

 1. TU Eindhoven, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht: 400 vakken, enkele honderden inschrijvingen.
 2. Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden: alle minoren (7000+ studenten in één middag)

In de omgeving is het beschikbare aanbod te vinden van de allianties.

De volgende stap is opschaling en uitbreiding door de infrastructuur en de wensen van lerenden en het onderwijs door te ontwikkelen. Het streven is een dienst te ontwikkelen voor alle sectoren – MBO, HBO en WO. In 2024 zullen we o.a. samenwerken met Studielink, een roadmap maken voor instellingen die willen aansluiten en een grote werkconferentie over de ontwikkeling van studentmobiliteit organiseren om zo het doel te kunnen behalen.

Thema 2: Microcredentials
Internationaal worden verschillende leermogelijkheden ontwikkeld die korter zijn dan traditionele kwalificaties, waaronder microcredentials. Om die reden is vanuit Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan (later Npuls), de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland het initiatief ontstaan om een pilot te starten om microcredentials in het hoger onderwijs gezamenlijk in Nederland te implementeren.

Maar wat is een microcredential?
De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee lerenden kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid. Bij een microcredential gaat het echter niet alleen om het eindresultaat. Het gehele proces, inclusief de leeractiviteiten en bijbehorende toetsing van leeruitkomsten, geeft waarde aan een microcredential, die wordt erkend binnen en buiten onderwijsinstellingen.

Microcredentials stimuleert flexibilisering van het onderwijs en maakt het onderwijs toegankelijk voor werkenden. De instellingen zijn enthousiast met dit initiatief, bij start van de pilot deden 32 instellingen mee. Inmiddels zijn er al bijna 40 deelnemende instellingen. De pilot is eind 2023 afgerond. En nu?

Samen doorbouwen aan microcredentials 
We gaan door met fase II onder de naam Samen doorbouwen aan microcredentials. In deze fase gaan we verder met het samen doorbouwen aan microcredentials in het HBO en WO door kennis te delen over microcredentials en microcredentials te implementeren in het onderwijs, i.s.m. met de startende pilot in het MBO.  

Waar staan we nu?

 • Microcredentials worden vooral uitgegeven in sectoren met arbeidstekorten.
 • De meeste microcredentials die zijn uitgegeven hebben het EQF niveau 5 & 6
 • De instellingen delen kennis en voorzien elkaar van feedback rond Van en met elkaar leren staat centraal in de peer-reviews.
 • De bekendheid van microcredentials op de arbeidsmarkt is nog een aandachtspunt.

Pilot Microcredentials MBO
In het MBO worden al kleinere onderwijseenheden gecertificeerd, maar een microcredential biedt een extra toevoeging op het stelsel – meer gericht op regionale vraag. De focus voor microcredentials in het MBO ligt op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Met microcredentials hebben MBO instellingen de mogelijkheid om zelf het aanbod te ontwikkelen en valideren volgens het afgesproken kwaliteitskader. 

Sectorbreed worden de microcredentials uitgegeven door de dienst Edubadges. Om een microcredential te ontvangen heb je een eduID nodig voor de validatie.

Npuls presenteert het e-magazine over microcredentials

Thema 3: Eduwallet
We zitten nog in een conceptuele fase. Het concept is dat je als lerende digitaal regie kunt voeren op je eigen leer- en ontwikkelopbrengsten tijdens je schoolloopbaan en daarna i.p.v. alleen in de administratie van de instelling. Dit geeft het lerende eigenaarschap wat in lijn is met de EU verordeningen.

Vooronderzoek Eduwallet
Op meerdere plekken is er vooronderzoek gedaan en ervaringen opgedaan naar het idee achter Eduwallet:

 • In het programma ‘doorpakken op digitalisering’ in het MBO is het ‘eigen dossier’ verkend. Een conceptuele app waarmee je regie kan voeren over eigen leer- en ontwikkelopbrengsten.
 • Binnen SURF is onderzoek gedaan naar SSI wallets. Inlog vindt ook plaats d.m.v. een EduID.

Vervolgstappen
Komende tijd zal een projectorganisatie worden opgezet voor het draaien van een Proof of Concept tot 1 juli 2025. Daarna zal het vervolg bepaald worden.

Voor meer informatie bezoek onze website
Eerder uitgegeven magazine: Slimmer onderwijs met AI magazine

De presentatie kun je hier terugvinden.

Webinarreeks

Van de reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? hebben al 7 webinars plaatsgevonden. Lees verder voor een overzicht:

Tijdens het 1e Webinar “Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen.” op 17 april 2023 hebben Milou van Harsel (Avans), Esther van der Stappen (Avans) en Tjark Huizinga (Saxion) de deelnemers meegenomen in de wereld van keuzes maken door studenten en het begeleiden en ondersteunen van studenten om tot passende keuzes te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

En tijdens het 2de Webinar “Hybride leeromgevingen, aansluiten op leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld in het MBO” op 23 juni 2023 hebben we de hybride leeromgevingen besproken. Kathinka van Doesum (practoraat Research Lab) en Jantje Timmerman (practoraat Leven Lang Flex) hebben de deelnemers meer verteld over het onderzoek naar de beleving van docenten en onderwijsontwerpers, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Het 3de Webinar “Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?” vond plaatst op 27 september 2023. Tijdens dit Webinar gaat over hoe responsief gedrag van docenten eruitziet, wat eraan ten grondslag ligt en welke ondersteuningsbehoeften zij zelf hebben. Dat is belangrijk, want goed onderwijs, welbevinden en werkplezier vragen om een positieve balans tussen de behoeften van studenten en die van docenten.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Tijdens het 4de Webinar “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?” op 4 september 2023 hebben we flexibilisering van onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief besproken. Roel Grol en Elvira Folmer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) namen de deelnemers mee in de wereld van de docent als ontwerper van flexibel onderwijs en bijbehorende stappen die je met elkaar kunt zetten om hiertoe te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Het 5de Webinar “Voltijd Verleden Tijd?!” vond plaats op 3 oktober 2023. Tijdens het webinar hebben Steph Lausberg en Edwin Versluis de deelnemers meengenomen in hun reis van de afgelopen jaren langs de thema’s Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het implementeren van flexibel (deeltijd) onderwijs en microcredentials en de daarbij horende keuzemogelijkheden van studenten en werkende professionals.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Tijdens het 6de Webinar “Persoonlijk Leren moet je creëren?! op 1 november 2023. vertellen Anne Marie van Rooijen (practor Persoonlijk Leren) en Andrea Klaeijsen (practor Gepersonaliseerd Leren) de deelnemers meer over hun gedeelde ambitie: onderzoekend werken aan onderwijs waarin studenten uitgedaagd worden om meer vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Tot slot vond het 7de Webinar “Flexibel onderwijs organiseren voor een optimale studentbeleving doe je samen” plaats op 13 december 2023. Tijdens het webinar belichten Wim van der Pol (directeur Marketing & Communicatie en opdrachtgever voor Student Journey) en Freddi Bouwman (chief product owner Student Journey) de organisatorische kant van het realiseren van flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties