De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 14: Blended Learning ontwerpprincipes voor onderwijs gericht op duurzaamheid

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 14 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Blended learning ontwerpprincipes voor onderwijs gericht op duurzaamheid

Peter Dekker heeft dit artikel voor je geselecteerd. Peter is onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het artikel van de maand is: Versteijlen, M., & Wals, A. E. (2023). Developing Design Principles for Sustainability-Oriented Blended Learning in Higher Education. Sustainability, 15(10), 8150. https://doi.org/10.3390/su15108150

Wat je in dit artikel leest

Vanzelfsprekend kan goed blended onderwijs instellingen helpen hun CO2-voetafdruk te verminderen. Deze studie richt zich op het identificeren van blended learning ontwerpprincipes die zowel de reis gerelateerde koolstofuitstoot van studenten vermindert, als hun competenties versterkt om met duurzaamheidsuitdagingen om te gaan. De studie is uitgevoerd door medewerkers van de Wageningen University and Research (WUR). Er zijn via deskresearch-methoden 230 artikelen geïdentificeerd, waarna er na filtering 38 overbleven voor diepere analyse.

Hieruit hebben de onderzoekers blended learning ontwerpprincipes en aanbevelingen gedestilleerd, ter ondersteuning van de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties bij studenten. Dat gaat om ontwerpprincipes die de noodzaak voor studenten benadrukken om actief te leren en kennis te construeren. En waarbij blended learningmethoden kunnen worden gebruikt, zoals project- en probleemgestuurd leren. Deze methoden benadrukken (interdisciplinaire) samenwerking om complexe problemen effectief aan te pakken. Hoewel deze ontwerpprincipes algemeen lijken, zijn ze van belang voor op duurzaamheidsgericht onderwijs omdat ze de nadruk leggen op zelfregulatie, gemeenschapsopbouw, kennisbeheer en samenwerking. Technologie kan deze vormen van meer zelfgestuurd leren versterken. (A)synchroniciteit kan reflectie en kritisch denken bevorderen. En daarmee hebben deze aspecten een impact op duurzaamheidscompetenties.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Bij alle instellingen is duurzaamheid een belangrijke ambitie. Zowel voor de bedrijfsvoering, als voor de inhoud van het onderwijs. De studie roept vooral op tot het vormgeven van blended learning die op duurzaamheid gericht is. En ze vraagt aandacht voor het emotioneel welzijn van studenten in online learning omgevingen. Deze studie identificeert hiervoor blended learning ontwerpprincipes die de competenties van studenten versterkt om met duurzaamheidsuitdagingen om te gaan. Deze principes geven docenten handvatten om het onderwijs te vernieuwen dat ook is gericht op het werken aan een duurzamere toekomst.  

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Herken je binnen je instelling dat duurzaamheid hoog op de agenda staat? Heb je er al eens aan gedacht dat de juiste blended learning ontwerpprincipes ook een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpen van op duurzaamheid gericht onderwijs?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!
 

foto door Anders J via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 14: Developing Design Principles for Sustainability-Oriented Blended Learning in Higher Education

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic. This is part 14.

This month: Blended learning may provide a solution for Higher Eduication Institutions to reduce their impact on the environment and provide sustainability-oriented education.

Peter Dekker selected this month’s article. He is an educational consultant at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS).

Versteijlen, M., & Wals, A. E. (2023). Developing Design Principles for Sustainability-Oriented Blended Learning in Higher Education. Sustainability, 15(10), 8150. https://doi.org/10.3390/su15108150

What to expect in this article

Blended learning may help reduce Higher Educational Institutions’ carbon footprint. This study focuses on identifying blended learning design principles that both reduce student’s travel to and from camps, as well as strengthen their competences to deal with sustainability challenges. The study was conducted by staff from Wageningen University and Research (WUR). 230 articles were identified through desk research methods, after which 38 were selected for deeper analysis.

Researchers distilled blended learning design principles and recommendations to support the development of sustainability competences in students from these 38 research articles. Included are design principles that emphasize the need for students to actively learn and construct knowledge. And also design principles where blended learning methods can be used, such as project based and problem based learning. These methods emphasize (interdisciplinary) collaboration to tackle complex problems effectively. While these design principles may seem general, they are important for sustainability oriented education because they emphasize self-regulation, community building, knowledge management and collaboration. Technology can reinforce these forms of more self-directed learning and asynchronous education can promote reflection and critical thinking. Altogether these design principles can have impact on sustainability competences.

Why we think this article is a must-read

Due to climate change sustainability is an important ambition at all Higher Educational Institutions. This means sustainable campuses but also sustainable education. In particular, this study calls for the design of blended learning that focuses on sustainability. And it calls attention to the emotional well-being of students in online learning environments. To this end, this study identifies blended learning design principles that strengthen students' competences to deal with sustainability challenges. These principles provide lecturers with tools to revamp education that is also geared towards developing a more sustainable future.

How does this align with your teaching practice?

Within your institution, do you recognize that sustainability is high on the agenda? Have you ever considered that blended learning design principles may also help design sustainability focused education?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties