De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 15: Flexibeler, toegankelijker onderwijs door minder on-campus en meer online tijd

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 15 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Goed ontworpen blended learning met de helft online studietijd geeft vergelijkbare leerresultaten als on-campus onderwijs.

Jean Jamin heeft dit artikel voor je geselecteerd. Jean is consultant in het team onderwijsinnovatie van Fontys Hogeschool.

Muller, C.P., Mildenberger, T., & Steingruber, D. (2023). Learning effectiveness of a flexible learning study programme in a blended learning design: Why are some courses more effective than others? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-022-00379-x

Wat je in dit artikel leest

In dit artikel wordt een relatief breed onderzoek beschreven dat zich richt op de effectiviteit van blended learning binnen een vierjarig flexibel studieprogramma. Hierbij wordt de lestijd gehalveerd en vervangen door online leren. Het onderzochte studieprogramma streeft ernaar studenten meer flexibiliteit te bieden. Vooral flexibiliteit in tijd en plaats, waarbij de term 'flexibel leren' op programmaniveau wordt gebruikt en 'blended learning' voor het educatieve ontwerp van de onderzochte cursussen.

Het onderzoek richt zich op twee kernvragen. Ten eerste onderzoekt het wat de impact is op studentprestaties (gemeten aan de hand van examenresultaten) op zowel cursus- als  programmaniveau, in een vergelijking met conventionele studieformats. Ten tweede verkent het de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van het leren in deze blended cursussen met verminderde lestijd. De analyse, waarbij 278 studenten in het flexibele programma werden vergeleken met 1068 in het conventionele format, toont over het algemeen een vergelijkbare effectiviteit aan.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor docenten die streven naar (blended) oplossingen voor de toenemende vraag naar flexibilisering. Algemeen wordt een groeiend belang toegekend aan levenslang leren in een gedigitaliseerde samenleving. Flexibele studieprogramma’s waarin studenten meer autonomie hebben over wanneer, waar, hoe en met wie ze leren kunnen daarbij helpen.

Dit onderzoek toont aan dat blended learning met een substantieel deel online studie even effectief kan zijn als programma’s met veel on-campus onderwijs. Dit biedt niet alleen voordelen ten behoeve van flexibel studeren maar ook andere voordelen die geassocieerd worden met blended learning zoals toegankelijkheid.

De zorg dat programma’s met relatief (veel) meer online tijd minder effectief zouden zijn blijkt ongegrond. Wel blijkt er zoiets te zijn als een maximum maar ook een minimum (!) percentage online om tot vergelijkbare leerresultaten te komen als in meer conventionele formats. Bovendien dient hiervoor wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: een heldere cursusstructuur, actief geïnitieerde studentenbetrokkenheid, activerende leertaken, bevordering van interactie en tijdige feedback zijn alle belangrijk. Ook de betrokkenheid van docenten en een gedeelde visie op flexibele leren worden als heel relevant gezien.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Is het herkenbaar? Zou je het kunnen toepassen/pas je het al toe?
Welke voordelen zie je in blended programma’s waarin een substantieel deel online plaatsvindt? En wat zou je nodig hebben om dit te gaan realiseren?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Eerdere artikelen in deze serie:

Omslagfoto door Thomas Willmott via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 15: Well-designed blended learning with half of the study time online, yields comparable learning outcomes to on-campus education.

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic. This is part 15.

This month: Can education become more flexible and accessible by reducing on-campus time in favor of online learning?

Jean Jamin has selected this article for you. Jean is a consultant in the educational innovation team at Fontys University of Applied Sciences.

Muller, C.P., Mildenberger, T., & Steingruber, D. (2023). Learning effectiveness of a flexible learning study programme in a blended learning design: Why are some courses more effective than others? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-022-00379-x

What to expect in this article

This article describes a comprehensive study focusing on the effectiveness of blended learning within a four-year flexible study program. In this program, classroom time is halved and replaced by online learning. The program aims to provide students with more flexibility, especially regarding time and place, using the term 'flexible learning' at the program level and 'blended learning' for the educational design of the courses.

The research addresses two core questions. Firstly, it examines the impact on student performance (measured through exam results) at both course and program levels, comparing it to conventional study formats. Secondly, it explores the factors influencing the effectiveness of learning in blended courses with reduced classroom time. The analysis, involving 278 students in the flexible program compared to 1068 in the conventional format, generally shows equivalent effectiveness.

Why we think this article is a must-read

This research provides valuable insights for educators aiming for (blended) solutions to meet the increasing demand for flexibility. There is a growing recognition of the importance of lifelong learning in a digital society. Flexible study programs that grant students more autonomy regarding when, where, how, and with whom they learn can contribute to this demand. The research demonstrates that blended learning with a substantial portion of online study can be as effective as programs with extensive on-campus education. This not only offers benefits for flexible studying but also other advantages associated with blended learning, such as accessibility.

Concerns that programs with a relatively (much) higher online component would be less effective are unfounded. However, there seems to be both a maximum and a minimum (!) percentage of online time to achieve comparable learning outcomes to more conventional formats. Additionally, certain conditions must be met such as a clear course structure, actively initiated student engagement, activating learning tasks, promoting interaction, and providing timely feedback. The involvement of teachers and a shared vision on flexible learning are also considered very important.

How does this align with your teaching practice?

How does this align with your teaching practice? Is it recognizable? Could you apply it/do you already apply it in your teaching practice?
What advantages do you see in blended programs with a substantial online component?
And what would you need to make this happen?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties