De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 16 Blended learning, strategische visie en behoeften van de onderwijspraktijk

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 16 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Blended learning lijkt de standaard in hoger onderwijs, maar in de praktijk hebben veel instellingen deze onderwijsvorm nog niet breed aangenomen.

Hill, J., & Smith, K. (2023). Visions of blended learning: identifying the challenges and opportunities in shaping institutional approaches to blended learning in higher education. Technology, Pedagogy and Education, 32(3), 289-303.
https://doi.org/10.1080/1475939X.2023.2176916

Natasa Brouwer heeft dit artikel voor je geselecteerd. Natasa is inmiddels met pensioen en werkte daarvoor lange tijd als senior consultant bij het Teaching and Learning Centre van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Wat je in dit artikel leest

Blended learning wordt vaak beschouwd als de ‘nieuwe norm’. Dit onderzoek presenteert de resultaten van een analyse van strategische documenten van 148 (van de 166) officieel erkende hogeronderwijsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk over hun visie op blended learning. Het onderzoek maakte gebruik van het Blended Learning Adoption Framework, opgesteld door Graham et al. in 2013. Dit framework is gebaseerd op drie categorieën: strategie, structuur en ondersteuning.

Om te begrijpen hoe blended learning wordt geïmplementeerd binnen instellingen, werden vervolgens tien senior management expert-leiders geïnterviewd. De strategische relevantie van blended learning voor instellingen is vervolgens vergeleken met de strategieën die naar voren komen in expertinterviews over hoe blended learning wordt geïmplementeerd binnen deze instellingen, en de verschillen worden besproken. De onderzoekers concluderen dat blended learning nog niet genormaliseerd is.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Na de coronapandemie beschouwen velen blended learning als het 'nieuwe normaal', waarbij het wordt gezien als een vanzelfsprekende onderwijsmodus die geen strategische aandacht meer vereist. Desondanks hebben de meeste instellingen nog geen grootschalige adoptie van blended learning bereikt. Daarnaast is er een variërende interpretatie van wat blended learning eigenlijk inhoudt. De institutionele strategische visie op blended learning wordt vaak uitgedrukt in termen van technologie om flexibiliteit, inclusiviteit en toegankelijkheid te faciliteren. Terwijl onderwijsdeskundige leiders in de onderwijspraktijk juist bestuursstructuren, docentprofessionalisering en voortdurende pedagogische en technologische ondersteuning als vereisten voor grootschalige institutionele adoptie zien. Wat zijn de gevolgen van deze discrepantie?

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Zie jij in de visie op blended learning van jouw onderwijsinstelling de drie elementen terug van het Graham framework: strategie, structuur en ondersteuning?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Eerdere artikelen in deze serie:

Foto door Dan Cristian Pădureț via Unsplash

The science behind Blended Learning | Part 16: Blended Learning, strategic vision, and needs of educational practice

Blended learning is one of today’s main topics in higher education. A lot of research on the topic has been conducted over the past years which gives us the opportunity to look at what evidence there is. But it can be daunting. With so many scientific articles, so much information…where to start and what to read? No worries, we’ve got you covered. Each month we’ll pick one scientific paper on blended learning to get you started on expanding your knowledge on the topic.

This month: While Blended Learning is considered a default mode in higher education, many universities have not yet widely adopted it.

Natasa Brouwer selected this article in the series. After being a senior consultant for many years at the Teaching and Learning Centre of the Faculty of Science at University of Amsterdam, Natasa is now retired.

Hill, J., & Smith, K. (2023). Visions of blended learning: identifying the challenges and opportunities in shaping institutional approaches to blended learning in higher education. Technology, Pedagogy and Education, 32(3), 289-303.
https://doi.org/10.1080/1475939X.2023.2176916

What to expect in this article

Blended learning is often considered as ‘new normal’. This study presents the results of the analysis of strategic documents from 148 (out of 166) officially recognized higher education providers in the UK regarding their vision of Blended Learning. The research utilized the Blended Learning Adoption Framework established by Graham et al. in 2013. This framework is based on three categories: Strategy, Structure, and Support. To understand how blended learning is implemented within institutions, ten senior management expert leaders were subsequently interviewed. The strategic importance of blended learning to institutions is then compared to the strategies revealed in expert interviews on how blended learning is implemented within these institutions, and the differences are discussed. The conclusion is drawn that blended learning has not yet become normalized.

Why we think this article is a must-read

In the post-pandemic era, many view blended learning as the 'new normal,' considering it a self-evident educational mode that no longer requires strategic attention. However, most institutions have not yet achieved widespread adoption of blended learning on a large scale. Additionally, there is a varying understanding of what blended learning actually entails. The institutional strategic vision of blended learning is often expressed in terms of the technological facilities for flexibility, inclusivity and accessibility, while education expert leaders in the lower-level strategies identify education leadership, governance structures, professional development and ongoing pedagogical and technological support as requirements for any larger-scale institutional adoption. What are the consequences?   

How does this align with your teaching practice?

Is it recognizable? Could you apply it to your teaching practice?
How does your university's vision on blended learning relate to the three elements of the Graham framework: Strategy, Structure, and Support?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties