De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 19: AI in Blended Learning, brug naar effectiever onderwijs

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 18 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: AI in Blended Learning, een brug naar effectiever onderwijs.

Park, Y., & Doo, M. Y. (2024). Role of AI in Blended Learning: A Systematic Literature Review. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 25(1), 165-179. http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v25i1.7566

Tanja Beks heeft dit artikel voor je uitgekozen. Tanja onderwijskundige en werkzaam voor alle academies van Breda University of Applied Sciences (BUAS). Daarbij ligt haar focus momenteel op de integratie van kunstmatige intelligentie in het curriculum en de ontwikkeling van onderwijsmethoden die hierop gericht zijn. 

Wat je in dit artikel leest

Blended Learning: het artikel bespreekt de integratie van AI in blended learning, waarbij online en offline onderwijs worden gecombineerd.
AI-toepassingen: er is gekeken naar manieren waarop AI kan helpen bij de aanpak van uitdagingen in blended learning, zoals flexibiliteit, interactie, leerprocessen en affectieve aspecten.
Onderzoekstrends: De studie analyseert trends in onderzoek naar AI in blended learning en identificeert drie rollen van AI: als nieuw onderwerp, directe bemiddelaar en als ondersteunende assistent.
Toekomstig onderzoek: in het artikel suggereert men dat toekomstig onderzoek zich moet richten op het effectiever implementeren van AI in blended learning, met name generatieve AI-technologieën zoals ChatGPT.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Dit artikel verschaft een diepgaand inzicht in de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) binnen blended learning ter verbetering van onderwijsprocessen. Het belicht recente trends in onderzoek naar AI-toepassingen en identificeert uitdagingen in blended learning. Bovendien beschrijft het artikel hoe AI kan bijdragen aan het verhogen van de flexibiliteit en autonomie van studenten. Dit maakt het waardevol voor lezers die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen en praktische toepassingen van AI in educatieve omgevingen.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Kun jij een voorbeeld geven van AI in blended learning?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Eerder verschenen in deze serie:

The science behind Blended Learning | Part 19: AI in Blended Learning, the bridge to more effective education.

This month: The role of AI in Blended Learning: A systemic literature review

Tanja Beks has selected this month's article. She is an educationalist and works for all academies of Breda University of Applied Sciences (BUAS). In doing so, her focus is currently on the integration of artificial intelligence into the curriculum and the development of teaching methods aimed at this.

What to expect in this article

Blended Learning: The article discusses the integration of AI in blended learning, combining online and offline education.
AI Applications: In the article, possible ways in which AI can help address challenges in blended learning are discussed, challenges such as flexibility, interaction, learning processes and affective aspects.
Research trends: The study analyses trends in research on AI in blended learning and identifies three roles of AI: as a new subject, as a direct mediator and as a supportive assistant.
Future research: The article suggests focusing future research on implementing AI more effectively in blended learning, especially generative AI technologies such as ChatGPT.

Why we think this article is a must-read

This article provides an in-depth insight into the integration of artificial intelligence (AI) within blended learning with the aim of improving educational processes. It highlights recent trends in research on AI applications and identifies challenges in blended learning. Moreover, the article describes how AI can help increase student flexibility and autonomy. This makes it worth reading to anyaone interested in the latest developments and practical applications of AI in educational settings.

How does this align with your teaching practice?

Can you give an example of AI already being used in blended learning?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Foto door Ricardo Gomez Angel via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties