De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 20: Didactiek eerst of technologie eerst?

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 20 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Blended onderwijsontwerp gaat verder dan 'didactiek eerst' versus 'technologie eerst'.

Fawns, T. An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy. Postdigit Sci Educ 4, 711–728 (2022). https://doi.org/10.1007/s42438-022-00302-7

Koos Winnips heeft dit artikel in de reeks voor je uitgekozen. Hij is onderwijsadviseur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat je in dit artikel leest

Didactiek eerst, daarna pas technologie, je hoort het vaak bij onderwijsbijeenkomsten. Waarom is het dan toch nuttig dat een hele instelling dezelfde online leeromgeving gebruikt in plaats van veel verschillende omgevingen, die passen bij verschillende methodes van leren? In plaats van ‘technologie eerst’, of ‘didactiek eerst’ stelt dit artikel een andere aanpak voor waarin combinaties gemaakt worden tussen technologie, didactiek, doelen, waarden en context.

In de voorgestelde aanpak komen verschillende onderwijsprofessionals en studenten samen overeen hoe zij de leerervaring inrichten. Docenten kunnen daarbij gaan voor 'technologie eerst' en kiezen voor correct gebruik van tools, of juist voor 'didactiek eerst'. Docenten leiden de leerervaring in goede banen naar een situatie waarin kennis over didactiek zich ontwikkelt (binnen ethische grenzen) en niet slechts bij één persoon ligt. Daarmee gaat deze aanpak verder dan alleen constructive alignment en modellen als TPACK, en houdt je zo meer rekening met de dagelijkse onderwijspraktijk.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

Het idee dat didactiek leidend zou moeten zijn in onderwijsontwerp is mooi, en gaat in tegen de vaak sterke push van technologie. Maar didactiek voorop zetten is niet praktisch en beperkend. Docenten zijn gebonden aan randvoorwaarden, zoals tijd en werken binnen een bepaalde leeromgeving, hun eigen waarden en hogere orde doelen (zoals: zijn studenten intrinsiek gemotiveerd, of willen ze vooral hun diploma halen?). Daarbij staan docenten niet alleen bij het ontwerp van hun onderwijs. Implementatie van blended leren is een doorlopend en nooit eindigend proces waarin groepen mensen (inclusief studenten) samen uitvinden wat wel en wat niet werkt. Het model dat in dit artikel wordt voorgesteld past hierbij en gaat niet uit van geïsoleerde factoren, maar van openheid, onzekerheid, en het samen bepalen van belangrijke waarden. 

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Herken je dit in je eigen praktijk? Vind je het een goed idee om via een demonstratie van een nieuwe “tool” in gesprek te raken met docenten over diepere waarden in hun onderwijs? Of heb je blended learning toegepast, en bleken studenten je zorgvuldig gemaakte onderwijsontwerp heel anders, maar eigenlijk veel handiger te interpreteren? Of moeten we toch meer principieel zijn en vasthouden aan de waarde van goede didactiek als beginpunt?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Eerder verschenen in deze serie:

The science behind Blended Learning | Part 20: Didactics first, technology second?

This month: Blended Learning design goes beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy.

Fawns, T. An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy. Postdigit Sci Educ 4, 711–728 (2022). https://doi.org/10.1007/s42438-022-00302-7

Koos Winnips chose this article for you. He is an educational advisor at the University of Groningen.

What to expect in this article

Didactics first, technology second. You often hear it at educational meetings. If this is true, why is it still useful for an entire institution to use the same online learning environment, rather than lots of different environments to suit different methods of learning? Instead of technology first, or didactics first, this article proposes an approach in which combinations are made between technology, didactics, goals, values and context.

In the proposed approach educational professionals and students together negotiate the approach to learning. Lecturers can choose “technology first” and aim for correct use of tools, or choose “didactics first”. The desired outcome is a situation where knowledge about didactics develops in context and is shared between several persons. This goes beyond "constructive alignment" and methods like TPACK and takes more account of everyday educational practice.

Why we think this article is a must-read

The idea that didactics should be leading in educational design is nice, and goes against the often strong push of technology. But putting didactics first is impractical and limiting. Lecturers are bound by context (such as time and working within a particular learning environment), their own values and higher-order goals (Are students intrinsically motivated, or do they mainly want to get their diploma?). Furthermore, lecturers are not alone in designing their education. Isn't the implementation of blended learning an ongoing and never-ending process in which groups of people (including students) together figure out what works and what doesn't?  The model being proposed assumes not isolated factors, but openness, uncertainty, and collective negotiation of value. 

Why we think this article is a must-read

Is a model of entangled pedagogy a good follow-up to working with "constructive alignment" and a model like TPACK? Do you like the idea of using a demonstration of a new "tool" to engage teachers in conversation about deeper values in their teaching? Or have you applied blended learning, and students turned out to interpret your carefully crafted educational design very differently, but it worked better as a result? Or should we stick to our values, counter technology push, and focus on the strength of sound didactics?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Photo by Joakim Nådell on Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie