De wetenschap achter blended onderwijs | Deel 21: Het effect van keuzevrijheid in de combinatie van traditioneel en online onderwijs

Velen van ons zijn bezig met ontwerpen, vormgeven of geven van blended onderwijs. Er is en wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar blended learning, en daardoor is er veel kennis beschikbaar. Maar waar haal je de tijd vandaan om die kennis tot je te nemen? Hoe bepaal je welke artikelen relevant zijn? En welke kennis uit onderzoek kun je toepassen in je eigen praktijk? Speciaal voor jou bieden we daarom elke maand op een laagdrempelige manier kennis aan over blended onderwijs. Dit is deel 21 in de reeks.

English follows Dutch

Deze maand: Het positieve effect van de combinatie van tradionele hoorcolleges, interactieve workshops en online bronnen op de betrokkenheid van studenten.

Lewohl, J. M. (2023). Exploring student perceptions and use of face-to-face classes, technology-enhanced active learning, and online resources. International Journal Of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00416-3

Jean Jamin heeft het 21ste artikel in deze reeks voor je uitgekozen. Jean is consultant in het team onderwijsinnovatie van Fontys Hogeschool.

Wat je in dit artikel leest

“Studenten waarderen vaak de voordelen van het leren met technologische ondersteuning en gepersonaliseerde leerervaringen. Docenten zien vaak vooral de voordelen van face-to-face lessen in het belang van betere prestaties”.

Dit artikel beschrijft een voor de betreffende onderwijsinstelling nieuwe blended opzet van een cursus neurobiologie voor bachelorstudenten. Doelen hierbij waren onder andere: het voldoen aan verschillende studeerbehoeften van studenten, het vergroten van hun betrokkenheid en motivatie en het vergroten van het actieve gebruik van (online) bronnen. De studenten kregen de gelegenheid om naar eigen inzicht wel of niet aanwezig te zijn bij face-to-face bijeenkomsten, wel of niet aanwezig te zijn bij online activiteiten, en om online bronnen naar eigen inzicht te gebruiken.

De opzet bevatte traditionele lezingen, interactieve workshops waaronder workshops via een online platform, opgenomen lezingen en overige (digitale) bronnen. Er werd gebruik gemaakt van synchrone en a-synchrone vormen van (actief) leren. De opzet had een positieve impact op het leren van studenten terwijl docenten konden inspelen op studenten die lessen face-to-face wilden bijwonen en andere flexibele opties konden aanbieden.

Waarom we dit artikel hebben geselecteerd

De onderzochte cursusopzet lijkt ook voor het Nederlandse onderwijs interessant. Traditionele onderwijsactiviteiten worden gecombineerd met online synchroon en a-synchroon onderwijs met bovendien een grote keuzevrijheid voor studenten. Verder zijn de onderzoeksresultaten aansprekend. Bij deze studie bleek dat:
 

  • 46% van de studenten aansloot bij de face-to-face (on campus) bijeenkomsten;
  • 60% van de studenten in de online workshops participeerde;
  • 85% van de studenten aangaf dat de online activiteiten hielpen om theoretische concepten beter te begrijpen;
  • 92% van de studenten de online bronnen helpend vond bij het begrijpen van theoretische concepten.

In de studie worden een aantal conclusies getrokken. Een combinatie van lezingen, interactieve workshops en online bronnen verbeterde de betrokkenheid van studenten bij een cursus neurobiologie. Studenten die lessen bijwoonden, presteerden goed. Maar degenen die opnames gebruikten, behaalden vergelijkbare resultaten terwijl de flexibiliteit vanuit studentperspectief duidelijk groter was. De betrokkenheid van studenten werd positief beoordeeld. Dit lijkt de moeite van het projecteren op de eigen onderwijssituatie waard.

Hoe sluit dit aan op je onderwijspraktijk?

Zie je ook de voordelen van deze opzet en zo ja wat is ervoor nodig om deze in jouw situatie te realiseren?
Ben je in de veronderstelling dat je studenten niet meer komen bij de on-campus leeractiviteiten bij zo’n opzet? En wat is daarvan het probleem?
Heb je andere voorbeelden van keuzevrijheid voor studenten in de (blended) manier van leren die een positieve impact hebben?

Kennis over blended learning opdoen

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning en de Vraagbaak Online Onderwijs hebben de handen ineen geslagen. Elke maand selecteren deze twee SURF-communities speciaal voor jou een relevant wetenschappelijk artikel over blended learning dat interessant is om te lezen. We stellen je een prikkelende vraag en we stimuleren je om naar je onderwijs / omgeving te kijken en je kennis en ervaring te delen. We vinden het geweldig als je jouw antwoord hieronder of op LinkedIn met ons wil delen!

Eerder verschenen in deze serie:

The science behind Blended Learning | Part 21: A combination of lectures, interactive workshops, and online resources improved student engagement.

This month's article:

Lewohl, J. M. (2023). Exploring student perceptions and use of face-to-face classes, technology-enhanced active learning, and online resources. International Journal Of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00416-3

Jean Jamin has selected the 21st article in this series for you. Jean is a consultant in the educational innovation team at Fontys University of Applied Sciences.

What to expect in this article

"Students often appreciate the benefits of learning with technological support and personalized learning experiences. Lecturers often see the benefits of face-to-face lessons in regard of better performance”.

This article describes a new blended setup for a neurobiology course for undergraduate students. The goals include: meeting different student-study-needs, increasing student engagement and motivation, and increasing active use of (online) resources. 
Students were given the opportunity to choose whether or not to attend face-to-face meetings, whether or not to participate in online activities, and to use online resources at their own discretion. 

The setup contained traditional lectures, interactive workshops including workshops via an online platform, recorded lectures, and other (digital) resources. Synchronous and asynchronous forms of (active) learning were applied. The setup had a positive impact on student learning while lecturers could facilitate students who wanted to attend face-to-face lessons and could also offer other flexible options.

Why we think this article is a must-read

The researched course setup seems very interesting for Dutch education as well. Traditional educational activities are combined with online synchronous and asynchronous education, with a great deal of freedom of choice for students. Furthermore, the research results are appealing. In this study, it was found that:
 

  • 46% of the students attended the face-to-face (on-campus) meetings;
  • 60% of the students participated in the online workshops;
  • 85% of the students indicated that the online activities helped to better understand theoretical concepts;
  • 92% found the online resources helpful in understanding theoretical concepts.

The study draws several conclusions: A combination of lectures, interactive workshops, and online resources improved student engagement in a neurobiology course. Students who attended classes performed well, but those who used recordings achieved similar results while the flexibility from the student perspective was clearly greater. Student engagement was positively evaluated. This seems worth projecting onto our own educational situation.

How does this align with your teaching practice?

Do you see the advantages of this setup? And if so, what is needed to implement this in your situation?
Are you assuming that your student will no longer attend the on-campus learning activities with such a setup? And what would be the problem with that?
Do you have other examples of student choice in the (blended) way of learning that have a positive impact?

Gaining more scientific knowledge on blended learning

SURF’s Special Interest Group (SIG) Blended Learning and Vraagbaak Online Onderwijs will be working together from now on. Each month they will provide you with a relevant article on blended learning and an inspiring question. Easy, accessible and up to date. We invite you to share your thoughts on the selected articles either here or on LinkedIn.

Previous articles in this series:

Omslagfoto door Katarina Miloševic via Unsplash

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties